Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 16-02-2017

Τροποποίηση της 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑ

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ( ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Τεύχος 80/81 του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017)

1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότηταςτετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων