Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 12-02-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 05-02-2016

Επανάληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Υγρών Καυσίμων 2016, για τις ανάɣκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Ανακοίνωση 05-02-2016

Πρόσκληση ενδιαϕέροντος για Απεντόμωση - Μυοκτονία των στεγασμένων χώρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτηϛ.

Ανακοινωση 01-02-2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ 071, 072 , 073 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ανακοινωση 01-02-2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ 071,072, 073 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ανακοίνωση 03-02-2016

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Γραφικής Ύλης 2016, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΩΝ 071, 072 , 073 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Γραφικής Ύλης 2016, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 

Δημοσίευση τακτικού προϋπολογισμού Φορέα 996-21, ειδικών φορέων 071, 072 ϗ 073,  Νοέμβριος 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού Υγρών Καυσίμων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έτους 2016.