Ανακοίνωση 03-03-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Η Δνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων, στα πλαίσια του προγράμματος: «Γεωργική Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων ως Εναλλακτικός Υδατικός Πόρος».