Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω89ΧΟΡ1Θ-5ΗΛ
η υπ' αριθ. 100/2011 απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 755.024,29 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Παπαδάκη Ιωάννου στην περιοχή «Μετόχι - μονής Φανερωμένης» ,της Τοπικής Κοινότητας Παχειάς Άμμου, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
23-08-2019 12:32:16    23-08-2019 12:32:16      3783
67Π7ΟΡ1Θ-ΓΥΒ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
23-08-2019 10:38:16    23-08-2019 10:38:16      3668
9Β42ΟΡ1Θ-3ΚΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 20.684,86 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΛΙΣΣΑ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
22-08-2019 13:22:27    22-08-2019 13:22:27      3225
Ω8ΛΛΟΡ1Θ-ΘΥ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 693,63 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΟΛΛΑ ΔΕΝΔΡΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
22-08-2019 13:10:06    22-08-2019 13:10:06      3413
ΨΘ8ΘΟΡ1Θ-3Τ5
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.729,03 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΛΕΠΑ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
22-08-2019 12:42:56    22-08-2019 12:42:56      3414
66Κ6ΟΡ1Θ-ΜΤ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.881,00 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΟΝΤΑ - ΜΠΑΡΟΥΤΑΠΟΘΗΚΗ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
22-08-2019 11:25:20    22-08-2019 11:25:20      3572
6073ΟΡ1Θ-Ρ4Α
η υπ' αριθ. 29/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 15.467,00, 6.948,65 και 1.231,36 τμ που κείται στη θέση" Πυρόβολοι" της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού, του Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ.Ε. Αγ. Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της εταιρείας «ΒΙΟΑΡΩΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΚΕ»)
21-08-2019 13:09:14    21-08-2019 13:09:14      3654
645ΟΟΡ1Θ-ΕΤ6
Ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τις εργασίες βελτίωσης -συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου
21-08-2019 07:52:59    21-08-2019 07:52:59      3597
ΩΚ05ΟΡ1Θ-Λ0Χ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ12.388,99 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20-08-2019 11:23:38    20-08-2019 11:17:09      3029
6ΒΔΛΟΡ1Θ-538
ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.493,56 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣΩΠΑΤΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 998/79
13-08-2019 09:54:12    13-08-2019 09:54:12      2771