Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΙΠΑΟΡ1Θ-05Ο
η υπ' αριθ. 57/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
06-12-2019 15:06:34    06-12-2019 15:06:34      5386
ΩΧ42ΟΡ1Θ-7ΒΑ
η υπ' αριθ. 55/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
05-12-2019 15:20:03    05-12-2019 15:09:00      5384
6ΣΩΜΟΡ1Θ-Θ9Υ
η υπ' αριθ. 56/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
04-12-2019 14:06:30    04-12-2019 13:57:06      5385
ΩΒΗΙΟΡ1Θ-ΟΑΞ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ΄΄
03-12-2019 12:53:15    03-12-2019 12:53:15      5410
ΩΩΨΛΟΡ1Θ-9ΨΔ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας ενός (1) πεύκου
02-12-2019 11:45:26    02-12-2019 11:45:26      5381
ΨΡΒΠΟΡ1Θ-ΩΥΡ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ> ΤΚ ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΜΑΛΙΝΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
02-12-2019 11:37:13    02-12-2019 11:37:13      5194
ΨΡ82ΟΡ1Θ-ΦΗΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ> ΤΚ ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΡΜΑΛΙΝΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
02-12-2019 11:35:39    02-12-2019 11:35:39      5193
ΩΟΘΘΟΡ1Θ-Ρ4Τ
η υπ' αριθ. 52/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
01-12-2019 13:52:32    01-12-2019 13:52:32      5383
6Χ06ΟΡ1Θ-Ζ00
η υπ' αριθ. 54/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
01-12-2019 12:00:14    01-12-2019 12:00:14      5382
ΩΚΖΥΟΡ1Θ-ΞΟΞ
η υπ' αριθ. 53/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου
01-12-2019 11:34:30    01-12-2019 10:16:38      5387