Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ρ2ΝΑΟΡ1Θ-49Κ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1866,87 τ.μ. η οποία κείται εκτός οικισμού «Άσπρο»της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Γρινάκη Ευάγγελου του Γεωργίου
28-02-2020 19:52:56    28-02-2020 19:52:56      11446/2019
ΨΩ8ΛΟΡ1Θ-ΙΧΒ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
28-02-2020 14:25:23    28-02-2020 14:25:23      990
Ω5ΠΘΟΡ1Θ-ΧΡΧ
Εγκρίνουμε την Καυσοξύλευση του ενός (1) κυπαρισσιού κατακείμενου και εκριζωμένου
28-02-2020 14:20:16    28-02-2020 14:20:16      336
9ΩΒ4ΟΡ1Θ-ΦΝΩ
Εγκρίνουμε την κοπή πέντε (5) μικρών δρυών ως και εννέα (9) πρεμνοβλαστημάτων από τους έξι πλατάνους
28-02-2020 14:08:36    28-02-2020 14:08:36      960
Ω6ΖΛΟΡ1Θ-ΖΓΑ
Εγκρίνουμε την υλοτομία είκοσι (20) κυπαρισσιών που έχουν φυτευτεί τεχνητώς και αποτελούν ανεμοθραύστη
28-02-2020 13:59:29    28-02-2020 13:59:29      187
ΨΓ9ΘΟΡ1Θ-Σ31
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020"
28-02-2020 13:58:21    25-02-2020 14:43:54      1679
Ψ4ΩΓΟΡ1Θ-ΙΨΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.030,75 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΘΡΥΜΠΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗ» εκτός οικισμού Τ.Κ. Σκλαβοπούλας, Δ.Ε.Πελεκάνου Δήμου Καντάνου Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Γοναλάκη Αντωνίου του Φειδία
28-02-2020 11:32:26    28-02-2020 11:32:26      6025/2019/28-02-2020
ΨΨΟ3ΟΡ1Θ-Σ7Η
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.809,49 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΚΑΤΣΟΛΙΟΣ» εκτός οικισμού Τ.Κ. Αφράτων Δ.Ε. Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Ρεθεμιωτάκη Κωνσταντίνου του Ιακώβου
28-02-2020 11:22:13    28-02-2020 11:22:13      5819/2019/28-02-2020
ΩΝΘΑΟΡ1Θ-ΚΝΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 5.522,68 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΑΤΕΛΑ» εκτός οικισμού Τ.Κ. Αφράτων Δ.Ε. Κολυμπαρίου Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση του Ρεθεμιωτάκη Κωνσταντίνου του Ιακώβου
28-02-2020 11:09:16    28-02-2020 11:09:16      5821/2019/28-02-2020
ΨΒ5ΗΟΡ1Θ-ΔΥΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 4.412,63 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Λειβαδούρα» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτηση της κ. ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε
28-02-2020 10:48:58    28-02-2020 10:48:58      1081/28-02-2020