Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .2

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .1

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Δελτίο τύπου για τα αρωματικά φυτά

Δελτίο τύπου για παράνομη υλοτομία στο Τζιτζιφέ Αποκορώνου

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Β10ΟΡ1Θ-1ΑΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
26-02-2021 16:37:02    26-02-2021 16:37:02      1115
ΩΘ97ΟΡ1Θ-ΝΝ8
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»
24-02-2021 15:28:19    24-02-2021 15:28:19      1549
93ΝΟΟΡ1Θ-ΕΝΑ
Ανάθεση επιμέρους υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση της δράσης «εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους» στην ΠΕ Χανίων.
23-02-2021 15:16:29    23-02-2021 15:16:29      1525
6ΝΣΑΟΡ1Θ-Ξ29
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού των εργασιών «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» για το έτος 2021
23-02-2021 13:12:52    23-02-2021 11:56:05      1508
ΨΘΜΣΟΡ1Θ-96Τ
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1362/12-02-2021 (ΑΔΑ 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6) απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχών των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΣΥΝΟΛΟ 154) για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων και εκ νέου ανάρτηση του καθώς και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.
22-02-2021 15:22:51    22-02-2021 15:22:51      1493/22-02-2021
6Π7ΣΟΡ1Θ-05Π
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 1219/09-02-2021 (ΑΔΑ ΨΨ8ΜΟΡ1Θ-Λ7Δ) απόφασης θεώρησης και εκ νέου Θεώρηση δασικού χάρτη περιοχών των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΣΥΝΟΛΟ 154) για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος
22-02-2021 15:10:34    22-02-2021 15:10:34      1489/22-02-2021
6Φ6ΝΟΡ1Θ-7ΕΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-02-2021 15:01:41    19-02-2021 15:01:41      1174
95ΩΝΟΡ1Θ-ΞΑΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
19-02-2021 14:54:17    19-02-2021 14:54:17      1093
ΩΝ5ΠΟΡ1Θ-Ο5Β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-02-2021 14:51:27    19-02-2021 14:51:27      1163
Ψ9ΘΞΟΡ1Θ-263
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-02-2021 14:49:05    19-02-2021 14:49:05      1189