Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΚΦΟΡ1Θ-5Ο5
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 12468/13-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:49:47    21-02-2017 13:49:47      3433 π.ε.
ΨΡΠΣΟΡ1Θ-ΣΜΔ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 15440/23-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:47:42    21-02-2017 13:47:42      30
6912ΟΡ1Θ-8Ν9
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 4618/2015/23-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:44:24    21-02-2017 13:44:24      29
ΨΘΑ5ΟΡ1Θ-ΣΤ5
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 5827/23-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:40:42    21-02-2017 13:40:42      28
ΩΙΡΥΟΡ1Θ-Η9Μ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 14853/23-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:33:22    21-02-2017 13:33:22      27
ΨΠΦ6ΟΡ1Θ-Η1Ξ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 14854/23-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:31:33    21-02-2017 13:31:33      26
6ΥΡΣΟΡ1Θ-0ΓΑ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 11907/28-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:29:47    21-02-2017 13:29:47      25
ΩΘΗ5ΟΡ1Θ-Χ50
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 13104/28-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:28:00    21-02-2017 13:28:00      24
69ΣΧΟΡ1Θ-Ε62
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 15624/28-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-02-2017 13:23:49    21-02-2017 13:23:49      23
6Σ3ΜΟΡ1Θ-9Κ8
Άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8597/21-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
15-02-2017 14:05:11    15-02-2017 14:05:11      342