Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΤΕ4ΟΡ1Θ-ΞΘ7
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
10-12-2019 12:22:08    10-12-2019 12:22:08      3754
ΩΔΙΘΟΡ1Θ-6ΕΗ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
05-12-2019 13:20:47    05-12-2019 13:20:47      3723
ΩΨ7ΓΟΡ1Θ-9ΕΑ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
04-12-2019 14:12:00    04-12-2019 14:12:00      3666
ΩΙΑΦΟΡ1Θ-ΣΛΞ
Έγκριση μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης για το έργο «Εγκατάσταση Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση «Πλησίον Ανώπολης» Δήμου Σφακίων, ΠΕ Χανίων
04-12-2019 12:19:54    04-12-2019 12:19:54      3763
ΩΚΟΣΟΡ1Θ-Η20
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
04-12-2019 07:55:37    04-12-2019 07:55:37      3739
ΩΡΞΚΟΡ1Θ-ΑΞΔ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
03-12-2019 13:28:00    03-12-2019 13:28:00      3651
Ω00ΨΟΡ1Θ-ΚΤΡ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
25-11-2019 13:49:16    25-11-2019 13:49:16      3576
Ω527ΟΡ1Θ-ΩΣ8
Έγκριση «Φυτοτεχνικής Μελέτης Αποκατάστασης έκτασης Εγκατάστασης Σταθμού Σταθερής Τηλεφωνίας «ΟΡΘΟΥΝΙ Π/Κ-0200106» στη θέση «Αγία <Ειρήνη» Τ.Κ. Φουρνέ, Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά, ΠΕ Χανίων»
19-11-2019 10:04:14    19-11-2019 10:04:14      3581