Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΔΔΩΟΡ1Θ-ΚΡΙ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 1012/23-02-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:14:09    24-03-2017 14:14:09      502
6ΦΩ7ΟΡ1Θ-ΙΚΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 907/16-02-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:12:30    24-03-2017 14:12:30      501
7ΓΞΦΟΡ1Θ-ΗΚΔ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 888/160-2-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:10:58    24-03-2017 14:10:58      500
ΨΡ0ΧΟΡ1Θ-334
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 875/15-02-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:09:28    24-03-2017 14:09:28      499
Ω894ΟΡ1Θ-Η0Α
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 1122/2-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:07:51    24-03-2017 14:07:51      498
6Ρ2ΒΟΡ1Θ-7ΞΗ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 1018/23-2-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:05:57    24-03-2017 14:05:57      497
ΨΓΑ7ΟΡ1Θ-ΒΩΠ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 963/21-2-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
24-03-2017 14:04:25    24-03-2017 14:04:25      496
7ΛΑ6ΟΡ1Θ-5ΟΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 119/30-1-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Λασιθίου
24-03-2017 14:01:16    24-03-2017 14:01:16      413
6Υ6ΗΟΡ1Θ-ΑΤΧ
Τροποποίηση συγκρότησης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρρήσεων Νομού Λασιθίου για τη διετία 2016-2017
22-03-2017 09:19:46    22-03-2017 09:19:46      539
6ΚΜΜΟΡ1Θ-3ΡΚ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 1145/16-02-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
20-03-2017 10:01:15    20-03-2017 10:01:15      445