Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΥΞΒΟΡ1Θ-ΧΝ5
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8406/13-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:20:28    17-01-2017 09:20:28      3345 π.ε.
ΩΖΒΣΟΡ1Θ-ΟΟΞ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8404/13-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:18:40    17-01-2017 09:18:40      3344 π.ε.
6ΘΓΣΟΡ1Θ-ΩΔΗ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8187/5-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:17:05    17-01-2017 09:17:05      3349 π.ε.
7Δ04ΟΡ1Θ-Υ2Μ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8234/7-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:15:20    17-01-2017 09:15:20      3348 π.ε.
ΩΨ9ΑΟΡ1Θ-ΓΛ6
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8283/8-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:13:13    17-01-2017 09:13:13      3352 π.ε.
Ω80ΔΟΡ1Θ-Δ0Β
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8285/8-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:10:29    17-01-2017 09:10:29      3351 π.ε.
ΩΦΓΣΟΡ1Θ-Ψ6Κ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 7926/24-11-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:08:40    17-01-2017 09:08:40      3206 π.ε.
6ΘΧΕΟΡ1Θ-3ΕΩ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8041/30-11-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:06:31    17-01-2017 09:06:31      3202 π.ε.
6ΦΗΔΟΡ1Θ-Μ9Ν
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8391/13-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:04:03    17-01-2017 09:04:03      3347 π.ε.
ΩΑΜΘΟΡ1Θ-ΤΗ4
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 8472/16-12-2016 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
17-01-2017 09:02:17    17-01-2017 09:02:17      3343 π.ε.