Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΦΟΙΟΡ1Θ-74Α
Έγκριση μελέτης: «Δίκτυο Διαδρομών Αστερουσίων» ΠΕ Ηρακλείου
17-01-2020 13:03:29    17-01-2020 13:03:29      3868 π.ετ.
6ΤΟΟΟΡ1Θ-Η03
Έγκριση μελέτης: Επιδιόρθωση-επανεγκατάσταση της περίφραξης της αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Κέρη» περιφέρειας Δήμου Μαλεβιζίου ΠΕ Ηρακλείου
14-01-2020 08:42:51    14-01-2020 08:42:51      3968 π.ετ.
ΩΞΑΕΟΡ1Θ-ΞΚΚ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
13-01-2020 09:07:39    13-01-2020 09:07:39      3932/2019
Ψ664ΟΡ1Θ-81Σ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
13-01-2020 08:58:58    13-01-2020 08:58:58      3917/2019
6ΘΧΜΟΡ1Θ-465
Πράξη θεώρησης Προγράμματος Έργων & Εργασιών Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2020 για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
31-12-2019 10:17:46    31-12-2019 09:08:02      3993
ΩΒΤ1ΟΡ1Θ-ΨΨΓ
Έγκριση μελέτης: Αναδάσωσης στη θέση «Κόλεκτρο» ΤΚ Μύρτους και Γδοχίων Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου
31-12-2019 10:08:48    31-12-2019 09:09:55      3945
6ΠΧΒΟΡ1Θ-ΤΘΓ
Πράξη θεώρησης Προγράμματος Έργων & Εργασιών Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2020 για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
31-12-2019 09:05:57    31-12-2019 09:05:57      3944
66ΨΡΟΡ1Θ-4ΛΔ
Πράξη θεώρησης Προγράμματος Έργων & Εργασιών Δ/νσης Δασών Χανίων έτους 2020 για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
31-12-2019 09:03:34    31-12-2019 09:03:34      3983
6ΝΦΟΟΡ1Θ-4Χ6
Πράξη θεώρησης Προγράμματος Έργων & Εργασιών Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου έτους 2020 για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
31-12-2019 09:01:26    31-12-2019 09:01:26      3994
6Ρ2ΔΟΡ1Θ-ΥΙΤ
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2020.
30-12-2019 09:46:00    29-12-2019 11:18:23      3810