Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΝΗΛΟΡ1Θ-Ρ45
Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης συνεργείων ελέγχου του άρθρου 6 της ΚΥΑ134627/5835/2015 (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015)
01-03-2021 14:20:02    01-03-2021 14:20:02      574
6Φ9ΘΟΡ1Θ-ΩΜΝ
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό «1000474 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ» στη θέση «Παλαιόχωρα» της Τ.Κ. Παλαιόχωρας Δήμου Καντάνου-Σελίνου Π.Ε. Χανίων
26-02-2021 14:10:20    25-02-2021 11:44:34      524
Ω3ΓΖΟΡ1Θ-Ι0Γ
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό «1000222 ΛΥΚΟΤΙΝΑΡΕΑ» στη θέση «Κεφαλά» της Τ.Κ. Κεφαλά Δήμου Αποκορώνου Π.Ε. Χανίων
26-02-2021 14:04:39    25-02-2021 11:46:18      525
ΨΚ26ΟΡ1Θ-Ω86
Υλοποίηση Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021
25-02-2021 08:22:35    25-02-2021 08:22:35      145
Ψ2ΥΟΟΡ1Θ-ΜΟΟ
Ανανέωση Αναγνώρισης Σύμβασης(Μετατροπή σε Αορίστου Χρόνου) Ιδιωτικού φύλακα θήρας της Α΄ Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου
24-02-2021 09:51:43    24-02-2021 09:51:43      518
6ΕΟΒΟΡ1Θ-ΚΩΧ
Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής για την υποστήριξη και τον έλεγχο της τήρησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2021
24-02-2021 07:50:56    24-02-2021 07:50:56      538
6ΥΔΦΟΡ1Θ-Ξ5Γ
Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης μονοπατιών στον οικισμό Πανασός Δήμου Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου
12-02-2021 12:10:39    12-02-2021 12:10:39      317
61Ψ7ΟΡ1Θ-64Θ
Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης ανενεργού δανειοθαλάμου στη θέση «Σφαγεία» ΔΕ Αρκαλοχωρίου για τις ανάγκες κατασκευής του «Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης»
12-02-2021 12:09:21    12-02-2021 12:09:21      280
ΨΥΗ3ΟΡ1Θ-ΧΧΑ
Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης ανενεργού λατομείου στη θέση «Νταμάρι-Φράγμα» ΔΕ Καστελλίου για τις ανάγκες κατασκευής του «Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης»
12-02-2021 12:07:56    12-02-2021 12:07:56      281
Ψ9ΥΕΟΡ1Θ-Σ1Ρ
Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
12-02-2021 11:39:50    12-02-2021 11:39:50      423