Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΖΞΥΟΡ1Θ-ΘΚΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
05-10-2017 12:41:33    05-10-2017 12:41:33      2233
Ψ6ΓΡΟΡ1Θ-67Ρ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
05-10-2017 12:24:51    05-10-2017 12:24:51      2156
ΨΥ3ΙΟΡ1Θ-ΝΨ4
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
02-10-2017 13:39:09    02-10-2017 13:39:09      2232
7ΥΤΔΟΡ1Θ-0ΘΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
02-10-2017 09:39:12    02-10-2017 09:39:12      1835
6ΩΝ3ΟΡ1Θ-ΧΙΞ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
02-10-2017 08:06:57    02-10-2017 08:06:57      2190
6ΡΓΓΟΡ1Θ-2Λ4
Τροποποίηση της αριθ. 55/20-1-2017 απόφασης ΄΄Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Δασικού Χάρτη 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής Κοινότητας και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου΄΄
27-09-2017 14:36:09    27-09-2017 14:36:09      2186
Ω91ΝΟΡ1Θ-ΘΦΙ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
25-09-2017 14:27:24    25-09-2017 14:27:24      2112