Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΧΧ8ΟΡ1Θ-ΕΡ7
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
25-02-2020 12:40:22    25-02-2020 12:40:22      399
6Ρ9ΤΟΡ1Θ-43Μ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
25-02-2020 08:11:54    25-02-2020 08:11:54      338
6ΣΡ0ΟΡ1Θ-ΞΕΣ
Έγκριση επικαιροποίησης- τροποποίησης μελέτης «Έργων Αντιπυρικής Προστασίας Νήσου Γαύδου» ΠΕ Χανίων
20-02-2020 11:40:30    20-02-2020 11:40:30      456
617ΟΟΡ1Θ-ΣΘΨ
Συγκρότηση Επιτροπής Οικονομικού–Διαχειριστικού Ελέγχου της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου
19-02-2020 11:32:46    19-02-2020 11:32:46      465
ΩΑ9ΧΟΡ1Θ-Ω6Ι
Άρση Απόφασης Αναγνώρισης Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα της Α΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης & Δωδεκανήσου.
19-02-2020 10:43:33    19-02-2020 10:43:33      446
6ΜΤ3ΟΡ1Θ-ΟΙΤ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
18-02-2020 10:40:41    18-02-2020 10:40:41      375
6ΚΟ1ΟΡ1Θ-Κ1Θ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
17-02-2020 14:17:43    17-02-2020 14:17:43      394
Ψ2ΧΧΟΡ1Θ-ΠΦΣ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
12-02-2020 13:27:20    12-02-2020 13:27:20      322
Ψ39ΩΟΡ1Θ-ΗΟΝ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
12-02-2020 13:23:36    12-02-2020 13:23:36      269
6ΝΩΡΟΡ1Θ-Π4Β
Έγκριση τροποποίησης μελέτης «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων»
12-02-2020 08:29:53    11-02-2020 13:02:01      301