Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr & e.stathoraki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες)

Τροποποίηση της 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΧΨΙΟΡ1Θ-63Ρ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.119/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
24-03-2017 14:45:20    24-03-2017 14:45:20      2802
6Π5ΩΟΡ1Θ-ΤΞΔ
Έγκριση της αρ. 55/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
24-03-2017 13:27:18    24-03-2017 13:27:18      3409
ΨΠΑ1ΟΡ1Θ-ΩΞΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 210/Γ΄/08-03-2017 (ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΥ Α., ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΙΚ., ΜΕΛΙΔΩΝΗ Μ.)
24-03-2017 12:39:44    24-03-2017 12:39:44      2877
ΩΓ6ΘΟΡ1Θ-2ΝΥ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.16/2017 απόφασης του Περιφ. Συμβουλίου και της αριθμ.89/2017 όμοιας της Οικον. Επιτροπής
24-03-2017 10:41:43    24-03-2017 10:41:43      3309
ΩΖΘΩΟΡ1Θ-ΛΟ9
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.47/2017 απόφασης της Οικον. Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
24-03-2017 10:38:46    24-03-2017 10:38:46      3135
ΩΚΥΓΟΡ1Θ-38Ρ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.48/2017 απόφασης της Οικον. Επιτροπής του Δ.Χερσονήσου
24-03-2017 10:36:22    24-03-2017 10:36:22      3362
ΩΣΗΧΟΡ1Θ-ΖΔΖ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.157/2017 απόφασης του ΔΣ του Δ.Ηρακλείου
24-03-2017 10:33:57    24-03-2017 10:33:57      3310
64ΘΨΟΡ1Θ-ΨΚ2
Η αριθμ. 32/2017 απόφαση Δ.Σ. Ηρακλείου - Έγκριση τροποποίησης εκτελούμενου προϋπολογισμού
24-03-2017 10:33:09    24-03-2017 10:33:09      3128
Ω7ΜΦΟΡ1Θ-ΔΗΜ
Η αριθμ. 30/2017 απόφαση Δ.Σ. Ηρακλείου - Έγκριση τροποποίησης εκτελούμενου προϋπολογισμού
24-03-2017 10:28:50    24-03-2017 10:28:50      3117
ΩΕ25ΟΡ1Θ-Ξ97
Έλεγχος Νομιμότητας της αρ. 32/2017 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Χερσονήσου
24-03-2017 09:29:11    24-03-2017 09:29:11      3013