Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr & e.stathoraki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση του αρ. 82/83-Απρίλιος/Μάιος 2017 τεύχους του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπκής Αυτοδιοίκησης

4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚΗΓΟΡ1Θ-Ν09
Mεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Ανωγειανό) στον Δήμο Ηρακλείου
27-04-2017 09:23:36    27-04-2017 09:23:36      4849
7ΗΝΛΟΡ1Θ-ΗΑΔ
Διορισμός του Ταγαράκη Κωνσταντίνου του Νικολάου στο Δήμο Ηρακλείου
27-04-2017 08:13:00    27-04-2017 08:13:00      4524
6640ΟΡ1Θ-ΦΛΠ
69/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών - Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 13:41:11    26-04-2017 13:41:11      4562
6Φ3ΨΟΡ1Θ-ΧΙΕ
50/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 13:05:44    26-04-2017 13:05:44      4222
Ω8Γ6ΟΡ1Θ-2ΨΔ
39/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 10:10:42    26-04-2017 10:10:42      4354
7Ξ8ΗΟΡ1Θ-ΓΜΙ
63/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 10:09:00    26-04-2017 10:09:00      4359
ΩΔ76ΟΡ1Θ-6ΕΟ
59/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 10:06:22    26-04-2017 10:06:22      4357
6ΒΙΦΟΡ1Θ-ΔΗΑ
37/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας, έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 10:04:37    26-04-2017 10:04:37      3765
6ΡΑΡΟΡ1Θ-24Ε
35/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
26-04-2017 10:02:09    26-04-2017 10:02:09      4400
71ΤΛΟΡ1Θ-Ψ94
Μείωση Ωρών Εργασίας κατά 50% στην υπάλληλο Γαλανάκη Ελπίδα και ανάλογη περικοπή αποδοχών
26-04-2017 09:16:16    26-04-2017 09:16:16      4688