Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με 5σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

9Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

9Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω4ΒΙΟΡ1Θ-Α5Κ
828/2017 σε 2η ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2017 14:57:42    16-10-2017 14:57:42      13057
61ΗΑΟΡ1Θ-ΝΔΧ
Έγκριση της αρ. 271/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
16-10-2017 11:28:30    16-10-2017 11:28:30      13614
ΩΡΚΡΟΡ1Θ-ΕΗΤ
169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2017 11:09:43    16-10-2017 07:58:34      12548
7ΓΧΥΟΡ1Θ-ΟΕΤ
Εξέταση της από 22/08/2017 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής του Γεωργίου Χουστουλάκη κατά της υπ΄ αρ.1236/08-08-2017 (αρ.πρωτ.10497/08-08-2017) απόφασης του Δημάρχου Γόρτυνας
16-10-2017 10:25:59    16-10-2017 10:25:59      13900
67ΝΣΟΡ1Θ-Μ0Τ
Εξέταση της από 22/08/2017 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής του Γεωργίου Χουστουλάκη κατά της υπ΄ αρ.1236/08-08-2017 (αρ.πρωτ.10497/08-08-2017) απόφασης του Δημάρχου Γόρτυνας
16-10-2017 10:15:01    16-10-2017 10:15:01      13900
ΩΣΘ6ΟΡ1Θ-7ΦΡ
Εξέταση της από 17/08/2017 Ένστασης/Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής του Δημήτριου Ορφανουδάκη κατά της υπ΄ αρ.426/2017 (αρ.πρωτ.12886/02-08-2017) απόφασης του Δημάρχου Φαιστού
16-10-2017 10:00:27    16-10-2017 10:00:27      13686
ΩΚΥΣΟΡ1Θ-Β3Ρ
153/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2017 08:44:37    16-10-2017 08:44:37      13601
ΩΤΡΟΟΡ1Θ-ΓΞ3
192/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2017 08:43:29    16-10-2017 08:43:29      13577
6ΩΣΞΟΡ1Θ-ΟΛ4
191/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2017 08:40:32    16-10-2017 08:40:32      13571
ΩΒΒ3ΟΡ1Θ-Μ6Μ
195/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2017 08:38:36    16-10-2017 08:38:36      13570