Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

  η  1Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3/04.02.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

 

η 1Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 2/21.1.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

 η 5Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 48/31-12-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

 η 8Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 46/11.12.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

 

Η 4Ε/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΔΦΑΟΡ1Θ-Ν2Α
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 26/1-2-2021 απόφασης του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου
02-03-2021 19:55:36    02-03-2021 19:55:36      1053
ΡΜΧΔΟΡ1Θ-874
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 39112/16-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
02-03-2021 19:52:47    02-03-2021 19:52:47      1666
ΨΥΒΠΟΡ1Θ-Γ54
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 39137/16-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
02-03-2021 19:50:21    02-03-2021 19:50:21      1667
976ΛΟΡ1Θ-ΕΚΣ
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στo Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων.
02-03-2021 19:46:40    02-03-2021 19:46:40      1349
ΡΟΙΤΟΡ1Θ-ΘΗΑ
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 36922/15-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
02-03-2021 19:40:27    02-03-2021 19:40:27      1579
ΨΒ1ΠΟΡ1Θ-ΟΝ1
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 36912/15-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
02-03-2021 19:37:33    02-03-2021 19:37:33      1578
ΡΠΑ3ΟΡ1Θ-ΜΛΠ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 67/10-2-2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων
02-03-2021 19:34:00    02-03-2021 19:34:00      1414
65ΧΜΟΡ1Θ-ΥΘΟ
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 27302/4-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
02-03-2021 19:31:20    02-03-2021 19:31:20      1377
ΨΩΝΟΟΡ1Θ-ΕΜ5
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 27330/4-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
02-03-2021 19:28:20    02-03-2021 19:28:20      1380
ΡΛΚΡΟΡ1Θ-ΛΡΡ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 308/8-2-2021 απόφασης του Δημάρχου Γόρτυνας
02-03-2021 19:26:06    02-03-2021 19:20:26      1428