Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Επιβολή διοικητικού προστίμου

15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»

13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 32/12-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
71ΙΠΟΡ1Θ-ΔΗ9
180/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 14:01:40    14-12-2017 14:01:40      15984
ΩΠΠ0ΟΡ1Θ-Μ0Α
401/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η., έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 11:45:00    14-12-2017 11:45:00      16856
734ΟΟΡ1Θ-ΒΛΟ
903/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:34:39    14-12-2017 09:34:39      16505
6ΞΓ7ΟΡ1Θ-ΞΡΩ
996/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:32:46    14-12-2017 09:32:46      16463
7Δ7ΕΟΡ1Θ-ΠΙΣ
237/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:30:34    14-12-2017 09:30:34      16452
ΩΕ79ΟΡ1Θ-6Ω9
236/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:29:07    14-12-2017 09:29:07      16451
ΩΒΥ4ΟΡ1Θ-Ο6Λ
Μερική αποδοχή της από 12/09/2017 αίτησης θεραπείας της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση Δημοτικού κτιρίου σε Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής έκφρασης», κατά της αριθμ.584/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.
14-12-2017 09:26:06    14-12-2017 09:26:06      16254
6Β33ΟΡ1Θ-8ΥΩ
567/2017 & 1055/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:21:21    14-12-2017 09:21:21      15492
7ΘΚ9ΟΡ1Θ-0ΩΓ
378/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:19:07    14-12-2017 09:19:07      15466
7ΙΤΔΟΡ1Θ-ΔΕΤ
115/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
14-12-2017 09:17:26    14-12-2017 09:17:26      15395