Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr & e.stathoraki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση του τεύχους 84/85 Ιουνίου-Ιουλίου 2017 του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

5Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/9-5-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Ανάρτηση του αρ. 82/83-Απρίλιος/Μάιος 2017 τεύχους του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπκής Αυτοδιοίκησης

4Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)

3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΩΡΕΟΡ1Θ-ΡΛ4
367/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
23-06-2017 15:05:03    23-06-2017 15:05:03      6626
9Ο0ΗΟΡ1Θ-ΛΚΚ
Εξέταση ενδικοφανούς προσφυγής της Κατσιπουρνά Νεκταρίας του Βασιλείου κατά της αρ. 46/08-05-2017 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης του άρθρου 32 του Ν.4264/2014 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων
23-06-2017 14:56:45    23-06-2017 14:56:45      7476
ΩΔ10ΟΡ1Θ-56Ο
Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας του ανοιχτού γηπέδου στο αμμώδες τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένος Ρεθύμνου (ανοιχτό και προσωρινά περιφραγμένο γήπεδο Beach Volley)
23-06-2017 14:48:49    23-06-2017 14:48:49      8033
6ΚΕΠΟΡ1Θ-43Τ
Έγκριση της αριθμ. 188/2017 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
23-06-2017 14:33:11    23-06-2017 14:33:11      7655
7ΦΛΞΟΡ1Θ-ΕΜ8
Έγκριση της αριθμ. 246/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου
23-06-2017 14:31:26    23-06-2017 14:31:26      7748
Ω5ΤΝΟΡ1Θ-ΥΝΥ
Έγκριση της αριθμ. 252/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου
23-06-2017 14:29:38    23-06-2017 14:29:38      7749
ΨΑΤΟΟΡ1Θ-3ΑΓ
Εξέταση της από 22-5-2017 ενδικοφανούς προσφυγής της κας Παγώνας Φραγκούλη του Κων/νου που στρέφεται κατά της αρ. 50/8-5-2017 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων
23-06-2017 14:26:29    23-06-2017 14:26:29      7557
7ΧΘ5ΟΡ1Θ-ΙΛΔ
Εξέταση της από 30-05-2017 ενδικοφανούς προσφυγής της κας Θεοδοσίας συζ. Ευτύχιου Μαρκουλάκη που στρέφεται κατά της αρ. 78/8-5-2017 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων
23-06-2017 14:23:07    23-06-2017 14:23:07      7918
6Κ7ΣΟΡ1Θ-ΕΘΖ
Εξέταση της από 22-5-2017 ενδικοφανούς προσφυγής του κου Κων/νου Τσέλιου του Λεωνίδα κατά της αρ. 104/15-5-2017 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων
23-06-2017 14:17:47    23-06-2017 14:17:47      7475
7ΓΥΒΟΡ1Θ-ΩΨΥ
Εξέταση της από 22-5-2017 ενδικοφανούς προσφυγής της κας Γεωργίας Κατσιπουρνά του Βασιλείου που στρέφεται κατά της αρ. 47/8-5-2017 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων του άρθρου 32 του Ν. 4264/2014 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων
23-06-2017 14:12:57    23-06-2017 14:12:57      7479
Σφάλμα | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.