Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Καλλιόπη Φιλοξενίδη
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
 
Κοινωφελείς Περιουσίες ( Απολογισμοί - Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Υποτροφίες)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 448 και 278 449
Fax: 2810.278 480
E-mail: dek@apdkritis.gov.gr

 

 

Ανακοινώσεις

Περίληψη αίτησης σε Εφετείο για την ερμηνεία της διαθήκης Ιωάννη Μπαλτζάκη.

Πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Φωκίωνα Παπαδάκη του Γεωργίου και της Έλλης (θα παραμείνει αναρτημένη για 45 ημέρες από 7-9-17).

Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκκαθαρίστων, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών ο οποίος προέκυψε κατόπιν της διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της 15-7-2016 ενώπιον του συμβουλίου κοινωφελών περιουσιών

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Ελένης χήρας Στεφάνου Τζινόγλου (θα παραμείνει αναρτημένη για 45 ημέρες από 17-12-2015).

Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών εγγεγραμμένων στο Μητρώο του άρθρου 1

Ανακοινώσεις Δημοσιότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από το Εργαζάκειο Ίδρυμα.

Ανακοίνωση μακροχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Στέφανου Καλογριδάκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση τριών υποτροφιών από το Καπετανάκειο Ίδρυμα - δημοσιεύεται και στην εφημερίδα "Ο Λόγος"

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΜ4ΘΟΡ1Θ-Κ86
«Τροποποίηση της αρ.πρωτ.89/30-01-2017(ΑΔΑ:6ΘΝΙΟΡ1Θ-Σ30) απόφασης περί συγκρότησης του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
16-10-2017 12:30:15    16-10-2017 12:30:15      1181
7Ν0ΕΟΡ1Θ-ΝΝ5
«Διορισμός-αντικατάσταση εκτελεστή της διαθήκης Άννας Βόντρεη του Ουίλλιαμ και της Έιβη».
27-09-2017 13:13:02    27-09-2017 13:13:02      1155
Ω6ΨΝΟΡ1Θ-ΦΑΖ
Έγκριση εξόφλησης δαπανών και καταβολής αμοιβής κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομίας Κωνσταντίνου Ευστ. Λαγουδάκη”
21-09-2017 13:17:53    19-09-2017 11:06:23      1139
ΩΥΠΗΟΡ1Θ-Μ96
Έγκριση οριστικής λογοδοσίας της κηδεμόνα της τέως σχολάζουσας κληρονομίας Κωνσταντίνου Ευστ. Λαγουδάκη”
19-09-2017 11:10:22    19-09-2017 11:10:22      1140