Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 426
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Προμηϑευτή για τη συντήρηση μονοπατιού και υποδομών του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς ενόψει της λειτουργίας του για το 2017

Επανάληψη διαγωνισμού καθαριότητας

Επανάληψη διαγωνισμού καθαριότητας

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες των ζώων που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Δ/νσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Β6ΞΟΡ1Θ-ΟΤ0
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ
25-04-2017 14:49:39    25-04-2017 14:49:39      1620
Ψ5ΕΨΟΡ1Θ-ΦΥΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 1231 ΠΟΣΟΥ 265,14
25-04-2017 14:08:03    25-04-2017 14:08:03      1608
ΨΥ0ΖΟΡ1Θ-37Δ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 76,00 ΕΥΡΩ
25-04-2017 14:01:26    25-04-2017 14:01:26      1594
75ΛΟΟΡ1Θ-Φ0Ν
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 45,00 ΕΥΡΩ
25-04-2017 13:57:10    25-04-2017 13:57:10      1640
7ΞΑΔΟΡ1Θ-9ΚΒ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 179,68 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 1699 " ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ".
25-04-2017 13:31:47    25-04-2017 13:31:47      1526
6Η8ΘΟΡ1Θ-52Ρ
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από υπαλλήλους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ.
24-04-2017 09:04:21    24-04-2017 09:04:21      1565
ΨΘ2ΜΟΡ1Θ-Υ36
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 62,00 ΕΥΡΩ
20-04-2017 14:10:22    20-04-2017 14:10:22      1502
6ΖΡΓΟΡ1Θ-ΛΜΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 50,00 ΕΥΡΩ
20-04-2017 14:08:03    20-04-2017 14:08:03      1495
7Ξ4ΑΟΡ1Θ-ΩΤ6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟ 38,00 ΕΥΡΩ
20-04-2017 14:05:36    20-04-2017 14:05:36      1493
6Ι8ΡΟΡ1Θ-ΟΣ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 071 ΚΑΕ 0719, 0721 ΠΟΣΟΥ 750,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
19-04-2017 14:49:28    19-04-2017 14:49:28      1498