Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@otenet.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
65ΟΛΟΡ1Θ-39Λ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
17-11-2017 14:52:24    17-11-2017 14:52:24      Οικ.5000
7Ν9ΟΟΡ1Θ-ΩΥΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 1311 ΠΟΣΟΥ 14.607,20 ΕΥΡΩ
17-11-2017 14:32:06    17-11-2017 14:32:06      4711
6Θ2ΟΟΡ1Θ-74Θ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 694,40 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
16-11-2017 11:08:43    16-11-2017 11:08:43      4849
72ΤΚΟΡ1Θ-ΥΑΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 155,98 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
16-11-2017 11:05:24    16-11-2017 11:05:24      4882
Ω8ΥΖΟΡ1Θ-ΑΟΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 62,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
16-11-2017 11:02:39    16-11-2017 11:02:39      4850
7ΜΩΗΟΡ1Θ-ΡΟΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 31,38 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ¨ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"
16-11-2017 10:59:29    16-11-2017 10:59:29      4851
ΨΣ61ΟΡ1Θ-47Β
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 2.067,00 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0293
15-11-2017 15:22:31    15-11-2017 15:22:31      4909
ΩΒΧΦΟΡ1Θ-4Ξ5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 0211 ΠΟΣΟΥ 461,00 ΕΥΡΩ
15-11-2017 15:20:04    15-11-2017 15:20:04      4906
97Φ8ΟΡ1Θ-7ΧΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 0215
15-11-2017 15:17:15    15-11-2017 15:17:15      4907
78ΓΒΟΡ1Θ-7ΡΦ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΣΙΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.480,00 ΕΥΡΩ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 0213
15-11-2017 15:14:02    15-11-2017 15:14:02      4908