Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από διαπραγμάτευση της τιμής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2020 έως 31/7/2021.

 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ), για ανάδειξη αναδόχων που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης).

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή  υπηρεσιών συντηρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων (μέρος της Ομάδας 1),  δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2)  και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Απεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΔΗΟΡ1Θ-ΑΓ2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΦΟΡΕΑΣ 999.0100000 ΚΑΤΑ ΑΛΕ
17-01-2020 09:28:07    13-01-2020 10:18:10      7805
9Ψ2ΚΟΡ1Θ-Ε5Κ
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου»
16-01-2020 15:25:10    16-01-2020 15:25:10      208
ΩΕ1ΧΟΡ1Θ-ΤΚ4
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2410207001 ΠΟΣΟΥ 164,68 ΕΥΡΩ
15-01-2020 14:08:53    15-01-2020 14:08:53      166
ΩΖ9ΥΟΡ1Θ-ΓΘΣ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 49,60 ΕΥΡΩ
15-01-2020 14:06:54    15-01-2020 14:06:54      167
918ΠΟΡ1Θ-ΠΚΣ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420301001 ΠΟΣΟΥ 20,46 ΕΥΡΩ
15-01-2020 14:04:30    15-01-2020 14:04:30      162
Ψ22ΣΟΡ1Θ-Ν7Ο
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 141,36 ΕΥΡΩ
15-01-2020 14:02:36    15-01-2020 14:02:36      163
68ΔΛΟΡ1Θ-ΣΕΓ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420204001 ΠΟΣΟΥ 403,62 ΕΥΡΩ
15-01-2020 14:00:33    15-01-2020 14:00:33      164
Ω434ΟΡ1Θ-ΣΜΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΦΟΡΕΑΣ 501.0000000 ΚΑΤΑ ΑΛΕ
15-01-2020 09:24:26    14-01-2020 09:01:17      7804
Ψ6Ε9ΟΡ1Θ-0ΛΤ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 20404001 ΠΟΣΟΥ 100,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 20403001 ΠΟΣΟΥ 5.000,00 ΕΥΡΩ
10-01-2020 10:13:51    10-01-2020 09:07:26      61
6ΕΥΔΟΡ1Θ-ΟΝΗ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420301001 ΠΟΣΟΥ 600,00 ΕΥΡΩ
10-01-2020 09:10:53    10-01-2020 09:10:53      7436