Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή:2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

 

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ.2 της οδηγίας2014/24/ΕΕ), για ανάδειξη αναδόχων που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων / δικύκλων / πλωτών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ( μέρος των ΟΜΑΔΩΝ 1,2,3 της αρ.3929/2-7-2019 διακήρυξης).

Διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών και την παροχή  υπηρεσιών συντηρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων (μέρος της Ομάδας 1),  δικύκλων (μέρος της Ομάδας 2)  και πλωτών μέσων (μέρος της Ομάδας 3) της Απεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2019 και μέχρι τις 30-09-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τους όρους της αρ.2776/09-05-2019 αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ: Ω00ΤΟΡ1Θ-ΡΕΙ/ΑΔΑΜ:19PROC004921810 2019-05-10).

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με θέμα «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΔΑΝΟΡ1Θ-ΑΝΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 31,00 ΕΥΡΩ
06-12-2019 12:53:05    06-12-2019 12:53:05      7157
ΩΞΓΒΟΡ1Θ-Γ5Χ
AAY 1906 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 400,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 3.500,00 ΕΥΡΩ
06-12-2019 12:04:58    06-12-2019 12:04:58      7083
6ΚΨ7ΟΡ1Θ-Ο5Σ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 72,00 ΕΥΡΩ "ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ"
06-12-2019 12:00:11    06-12-2019 12:00:11      7149
9ΟΩΥΟΡ1Θ-ΖΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 150,50 ΕΥΡΩ
04-12-2019 15:08:13    04-12-2019 15:08:13      7129
7ΧΨ1ΟΡ1Θ-4ΔΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 999.0300000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 160,00 ΕΥΡΩ
04-12-2019 15:05:59    04-12-2019 15:05:59      7128
Ω762ΟΡ1Θ-ΞΑ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 999.0200000 ΑΛΕ 2420404001 ΠΟΣΟΥ 117,10 ΕΥΡΩ
04-12-2019 15:03:28    04-12-2019 15:03:28      7121
ΨΜΗΘΟΡ1Θ-839
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2019 με κωδ. 2014ΣΕ058400006. (Δικαιούχος: ΤΟΜΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)
03-12-2019 15:05:09    03-12-2019 15:05:09      6281
ΨΕΔΦΟΡ1Θ-ΥΛΦ
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 17ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2019 με κωδ. 2014ΣΕ058400000. (Δικαιούχος: ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
03-12-2019 14:31:14    03-12-2019 14:31:14      5952
ΩΑ9ΚΟΡ1Θ-ΠΘΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 1906 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 999.0300000 ΑΛΕ 2420404001 ΠΟΣΟΥ 49,50 ΕΥΡΩ
03-12-2019 12:12:47    03-12-2019 12:12:47      7057
ΩΜΗΦΟΡ1Θ-ΥΩΗ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 3120189001 ΠΟΣΟΥ 198,40 ΕΥΡΩ
03-12-2019 12:08:40    03-12-2019 12:05:21      6904