Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήϑεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Προμηϑευτή για τη συντήρηση μονοπατιού και υποδομών του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς ενόψει της λειτουργίας του για το 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΚΣΦΟΡ1Θ-ΗΩΨ
Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού αύξηση ΚΑΕ 9711(073) μείωση ΚΑΕ 1511 (073) 25.900€
21-07-2017 12:01:08    21-07-2017 12:01:08      οικ.2971
ΩΑ6ΕΟΡ1Θ-Η0Φ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 30,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0829 ` ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ `.
20-07-2017 14:43:02    20-07-2017 14:43:02      2926
Ψ3Τ3ΟΡ1Θ-Ω7Β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 500,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 0719 ` ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ `. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 10.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 0721 ` ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ `.
20-07-2017 14:36:18    20-07-2017 14:36:18      2925
ΨΡΥΩΟΡ1Θ-5Ω1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 86,80 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 1699 " ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ".
20-07-2017 14:31:45    20-07-2017 14:31:45      2884
ΨΙΦ3ΟΡ1Θ-ΜΣΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 42,00 ΕΥΡΩ
20-07-2017 13:25:09    20-07-2017 13:25:09      2889
ΨΞ5ΕΟΡ1Θ-3ΝΨ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 81,00 ΕΥΡΩ
20-07-2017 13:19:13    20-07-2017 13:19:13      2883
Ω7ΠΥΟΡ1Θ-Β61
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0829 ΠΟΣΟΥ 98,00 ΕΥΡΩ
20-07-2017 11:36:19    20-07-2017 11:36:19      2908
Ω5ΥΥΟΡ1Θ-ΡΕ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 83,33 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
19-07-2017 08:43:58    19-07-2017 08:43:58      2797
ΩΨΙΓΟΡ1Θ-ΦΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 0861 ΠΟΣΟΥ 99,20 & ΚΑΕ 1321 ΠΟΣΟΥ 200,00 ΕΥΡΩ
19-07-2017 08:40:47    19-07-2017 08:40:47      2796
7ΝΣ7ΟΡ1Θ-8Ψ3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ.ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ "ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ"
19-07-2017 08:37:40    19-07-2017 08:37:40      2841