Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΧΟΚΟΡ1Θ-ΨΘΦ
Τροποποίηση- επικαιροποίηση περιβαλλοντικών όρων για την υφιστάμενη μονάδα με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» από την εταιρεία με την επωνυμία «Mareprotect Crete Co» στην θέση Κουμαρές ,εκτός οικισμού Χωραφάκια Δ.Ε Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.
16-01-2020 14:00:32    16-01-2020 14:00:32      οικ. 141
ΩΖΦΣΟΡ1Θ-4Σ1
Τροποποίηση της με αρ. 968/08-06-2015 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που αφορά στη Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Ετοιμορρόπων Κατασκευών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929) για το Δήμο Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
13-01-2020 13:41:43    13-01-2020 13:41:43      4529
ΩΓΙΚΟΡ1Θ-ΡΨ4
Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και βελτίωσης σε τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης», με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Χανίων-Ρεθύμνου, συγκεκριμένα στο τμήμα Βρύσες-Αγ. Πάντες, από τη διακλάδωση για τον οικισμό Φρες έως τις εγκαταστάσεις της Φινομπετόν και εκτροπή της κυκλοφορίας στον Β.Ο.Α.Κ. διά των κάτω διαβάσεων της ευρύτερης περιοχής, αναδόχου «ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε.» υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης.
13-01-2020 13:41:20    13-01-2020 13:41:20      4189π.ε.
Ω07ΑΟΡ1Θ-ΝΜΜ
Έγκριση της με αρ. 760/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακού χαρακτήρα για τις ανάγκες του έργου "Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017" της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.
13-01-2020 09:47:00    13-01-2020 09:47:00      3316
ΩΑΖΞΟΡ1Θ-1ΜΡ
Απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο λατομείο αδρανών υλικών μετά των συνοδών εγκαταστάσεων του (σπαστηριοτριβείο, μονάδα ασφαλτομίγματος, μονάδα σκυροδέματος, συνεργείο και λοιπές κτιριακές υποδομές) της εταιρείας με την επωνυμία “ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΠΕΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ”, στην περιοχή Λατζιμάς Δήμου Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης.
31-12-2019 13:34:11    31-12-2019 13:34:11      4558
6Η3ΩΟΡ1Θ-ΞΜ8
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αναβάθμιση, Βελτίωση, Τριτοβάθμια Επεξεργασία και Διάθεση λυμάτων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ανωγείων Δήμου Ανωγείων Π.Ε. Ρεθύμνου»
27-12-2019 14:25:35    27-12-2019 14:25:35      4372
99Ψ0ΟΡ1Θ-Ε3Θ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Διαμόρφωση Κόμβου Σούδας και ανασχεδιασμός της σύνδεσης της Π.Ε.Ο. (λεωφόρος Σούδας) και της οδού Ακρωτηρίου της Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, στο Δήμο Χανίων, στην Π.Ε. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
27-12-2019 14:18:25    27-12-2019 14:18:25      4580
6Δ9ΔΟΡ1Θ-ΗΤΟ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 4002/14-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΛΓΟΡ1Θ-20Α) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ευρύτερης περιοχής Πλακιά (οικισμοί: Πλακιάς, Λευκόγεια, Ασώματος, Μαριού, Μύρθιος, Σελλιά, Δαμνόνι και Σούδα) Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου»
27-12-2019 10:22:49    27-12-2019 10:22:49      4534
9ΠΕ4ΟΡ1Θ-ΦΕΠ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΚΗΣ Δ. - ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε.», που εδρεύει στο 1ο χλμ Γαζίου-Κρουσώνα στο Ηράκλειο Κρήτης
20-12-2019 13:54:01    20-12-2019 13:54:01      4398