Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62ΗΜΟΡ1Θ-8ΜΜ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «DEMCON LTD DEMOLITION», που εδρεύει στη διεύθυνση Str. Kapitan Nikola Parapanov 3, στην πόλη Πετρίτσι της Βουλγαρίας (ΑΦΜ 997350220 ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης).
26-05-2017 12:15:56    26-05-2017 12:15:56      1166
71Τ5ΟΡ1Θ-Φ8Π
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2395/13-8-13 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τη με αρ. πρωτ. 484/3- 05-2017 όμοιά της, ως προς την αλλαγή της έδρας της επιχείρησης «ΒΕΡΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ», η οποία εδρεύει επί της οδού Ζαχαρία Παπαντωνίου 6, Δ. Ηράκλειου, Περιφέρεια Κρήτης.
26-05-2017 12:10:50    26-05-2017 12:10:50      1657
69ΕΟΟΡ1Θ-ΡΛΣ
Παρέκκλιση όρων δόμησης για την ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο η οποία θα στεγάσει το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Ηρακλείου στην Πόμπια (πρώην ΚΕΠΕΠ Πόμπιας).
24-05-2017 14:39:43    24-05-2017 14:39:43      1627
ΩΒ3ΣΟΡ1Θ-ΩΗ7
Εξαίρεση από την κατεδάφιση ως μικροπαράβαση αυθαιρέτου τμήματος διώροφου οικοδομής, ιδιοκτησίας Στυλιανού Ν. Δασκαλάκη-Εμπορικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.-Φθενάκη Σωκράτη-Φθενάκη Αικατερίνη-Φθενάκη Γεωργίου, που βρίσκεται στη θέση «Κάναβος», στη Σταλίδα, Δήμου Χερσονήσου.
24-05-2017 13:23:23    24-05-2017 13:23:23      1619
Ω9ΘΥΟΡ1Θ-7ΓΙ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την μονάδα «παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» όπως υφίσταται και λειτουργεί με την προσθήκη πρατήριου υγρών καυσίμων & συνεργείου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Ε στην θέση Παπλίνου Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.
22-05-2017 15:00:51    22-05-2017 15:00:51      1334
Ω1Ε9ΟΡ1Θ-ΚΕΨ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την υφιστάμενη μονάδα «παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με πρατήριο υγρών καυσίμων » ιδιοκτησίας της εταιρείας ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε στην θέση Γουδελιά της Δ.Ε Νέας Κυδωνίας Δήμου Χανίων Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.
22-05-2017 14:41:03    22-05-2017 14:41:03      375
ΩΩ8ΒΟΡ1Θ-Ζ10
Απόφαση Ανανέωσης – Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενο Ξενοδοχειακό συγκρότημα VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT, κατηγορίας 5* και δυναμικότητας 662 κλινών, ιδιοκτησίας ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε., στη θέση Αράπη Κεφάλι Δήμου Χερσονήσου».
18-05-2017 10:17:25    18-05-2017 10:17:25      4361πε
7ΞΞ7ΟΡ1Θ-ΗΙΩ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στον ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, που εδρεύει στη Λ. Κουντουριώτη, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρεια Κρήτης.
17-05-2017 09:21:03    17-05-2017 09:21:03      754
7ΖΗΥΟΡ1Θ-53Μ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), που εδρεύει στην οδό Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης
17-05-2017 09:16:21    17-05-2017 09:16:21      1032
6Μ7ΩΟΡ1Θ-ΡΓΘ
Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 20650/13-10-2010 Απόφασης Νομάρχη Λασιθίου για την Ανανέωση της (με αρ.πρωτ. οικ.13651/29-3-2005) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΑΕ, στη θέση «Χάρακα» του Δήμου Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Λασιθίου
16-05-2017 12:01:03    16-05-2017 12:01:03      1207