Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Καργιολάκη Χαρίκλεια

Δασολόγος, PhD

e-mail:x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ζ2ΛΟΡ1Θ-Γ89
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – εργοταξιακής σήμανσης με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προκειμένου στην εκσκαφή διαστάσεων 2,5μ. Χ 20μ. στη θέση J24 με χ.θ. 20+800 στην κατεύθυνση προς Κίσσαμο, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα (ΦΑΣΗ Ι)", υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. , αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. .
04-03-2021 11:31:29    04-03-2021 11:31:29      669
ΨΕ4ΤΟΡ1Θ-ΓΞΦ
Τροποποίηση της με αρ. 795/19-03-2019 Απόφασης ΣΑΔΚ που αφορά στη Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Ετοιμόρροπων Κατασκευών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929), για το Δήμο Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
04-03-2021 10:02:20    04-03-2021 10:02:20      734
ΨΧ1ΦΟΡ1Θ-ΜΟΤ
Παράταση ισχύος της με α.π. 1252/18-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΦΖΟΡ1Θ-Σ1Φ) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών σε θέσεις του οδικού άξονα του Ε.Ο.Δ. Ηράκλειο- Μάλλια Π.Ε.Ο. στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
02-03-2021 11:03:08    02-03-2021 11:03:08      658
ΨΟΞΟΟΡ1Θ-Ο42
Παράταση ισχύος της με α.π. 1757/19-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΦΥΟΡ1Θ-Μ27) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την εκτέλεση εργασιών σε θέσεις του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου Χανίων - Ρεθύμνου (παλαιά εθνική οδός) , στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
02-03-2021 10:58:06    02-03-2021 10:58:06      659
9Π6ΚΟΡ1Θ-ΜΚ9
Παράταση ισχύος της με α.π. 830/12-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΝΑΟΡ1Θ-Ε2Υ) απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. 97 Ηράκλειο - Αγ. Γαλήνη στα πλαίσια του υποέργου βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) .
02-03-2021 10:51:18    02-03-2021 10:51:18      660
Ψ3Ο9ΟΡ1Θ-Τ0Γ
Ορισμός επιτροπής κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωτή δικηγόρου στο Α ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
01-03-2021 13:07:05    01-03-2021 13:07:05      ΟΙΚ.761
ΨΠΖΨΟΡ1Θ-1ΙΝ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4740/23-12-2020 απόφασης μας "Συγκρότηση Β Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΣΥΠΟΘΑ Β ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ)", όσον αφορά στον ορισμό γραμματέων
01-03-2021 12:40:20    01-03-2021 12:40:20      613
6ΒΤ5ΟΡ1Θ-Γ8Π
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4881/31-12-2020 απόφασης μας "Συγκρότηση Β Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (ΣΥΠΟΘΑ Β ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ", όσον αφορά στον ορισμό γραμματέων
01-03-2021 12:34:32    01-03-2021 12:34:32      634
92ΜΞΟΡ1Θ-ΧΩΖ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση αποθήκευσης ,εμπορίας & εμφιάλωσης υγραερίου (LPG) απο την εταιρεία με την επωνυμία X-Gas ΑΕ στη θέση “Κάτω Σώπατα” Τ.Κ Πατσίδερου Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
26-02-2021 14:36:21    26-02-2021 14:36:21      701
ΨΕΖ1ΟΡ1Θ-ΒΩΕ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση αποθήκευσης ,εμπορίας & εμφιάλωσης υγραερίου (LPG) απο την εταιρεία με την επωνυμία X-Gas ΑΕ στη θέση “Κάτω Σώπατα” Τ.Κ Πατσίδερου Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
26-02-2021 14:30:46    26-02-2021 14:30:46      701