Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΘΓΥΟΡ1Θ-Λ1Ω
«Υφιστάμενο ξενοδοχείο 5****, δυναμικότητας 299 κλινών, με την επωνυμία «FILION RESORT», ιδιοκτησίας ‘Δημ.-Μιχ.Τσαγκαράκης ΑΕΞΤΕ.’ στη θέση Καμπί, εκτός οικισμού Βλυχάδας Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου»
22-02-2017 12:08:29    22-02-2017 12:08:29      123
6Γ0ΛΟΡ1Θ-5ΦΠ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), εντός της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΠΛΑΣΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ μ. ΙΚΕ» που εδρεύει στην οδό Χίου 3 & Αγίου Γεωργίου στο ΒΙ.ΠΑ. Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
20-02-2017 14:42:56    20-02-2017 14:42:56      89
ΨΕ5ΕΟΡ1Θ-ΜΚΞ
Συγκρότηση «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» (ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
20-02-2017 14:35:23    20-02-2017 14:35:23      544
655ΗΟΡ1Θ-ΤΘΠ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ 4239/18-01-2013 Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Κ. που αφορά τη χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», ως προς την προσθήκη του κωδικού ΕΚΑ 19.10.04 και τη διόρθωση των εσφαλμένα αναγραφόμενων κωδικών ΕΚΑ για ελαστικά και ΟΤΚΖ.
15-02-2017 10:43:50    15-02-2017 10:43:50      75
6Ψ80ΟΡ1Θ-ΞΘΞ
Συγκρότηση «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου» (ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
14-02-2017 15:22:02    14-02-2017 15:22:02      495
6Κ0ΛΟΡ1Θ-ΟΧ0
Συγκρότηση «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου» (ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14-02-2017 15:18:18    14-02-2017 15:18:18      491
Ψ7Ο9ΟΡ1Θ-1Ω0
Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μηχανικών ως μέλη (τακτικό- αναπληρωματικό) στo ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ Ρεθύμνου
14-02-2017 15:15:30    14-02-2017 15:15:30      494
9ΩΨΑΟΡ1Θ-Ο34
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
14-02-2017 15:11:17    14-02-2017 15:11:17      402
71ΣΤΟΡ1Θ-57Φ
Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), στη θέση «Αηλιάς» εντός των ορίων του οικισμού Κουρνά Δήμου Γεωργιούπολης Π.Ε. Χανίων. (ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/10-02-2017)
14-02-2017 09:31:46    14-02-2017 09:31:46      2773
ΨΕΔΔΟΡ1Θ-ΩΧ9
Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ. 2892/7-7-2008 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 2178/3-9-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, της βιομηχανίας παραγωγής θερμομονωτικών μεταλλικών πετασμάτων και υλικών (panel) και επεξεργασίας μετάλλου, ιδιοκτησίας ΠΡΟ.Μ.Α.Σ. ΑΒΕΕΕΞΤΕ, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Τυλίσσου, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου
13-02-2017 14:45:40    13-02-2017 14:45:40      3040πε