Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρωτής  Διευθυντής: Συσκάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο

Τηλέφωνα:   

Γραμματεία/Πρωτόκολλο:  2810.529 245 
Διευθυντής:                          2810.529 266  
Fax:                                       2810.529 289

email: dte@apdkritis.gov.gr

Ειδικά για υποβολή αιτήσεων για εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών: ergdokimes@apdkritis.gov.gr

(βλέπε και παραπάνω στο: 3.Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων)

   

Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική κλήρωση μελών επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.

Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86653: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών», Προϋπολογισμού 1.135.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με χρήση του πληροφοριακού υποσυστήματος του ΜΗΜΕΔ.

Βλέπε συνημμένο έγγραφο.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά περιοχές (κυρίως αιγιαλό, παραλία, δάση κλπ) της Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτόκολλων ή αποφάσεων κατεδάφισης αρμοδίων Υπηρεσιών", κατά τις διατάξεις του Ν4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Για λεπτομέρειες βλέπε συνημμένα Τεύχη Δημοπράτησης.

Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής ή και οριστικής παραλαβής των έργων-μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της ΑΠΔ Κρήτης για ένα (1) έτος (μέχρι 31-07-2020).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Υ6ΣΟΡ1Θ-ΟΩΨ
Ανάθεση εργασιών κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων κατασκευών (κυρίως πέργκολες, δάπεδα, λοιπές διαμορφώσεις) που βρίσκονται στη ευρυτερη περιοχή παραλίας «Καλαμακίου» του Δήμου Φαιστού, εντός ζώνης αιγιαλού και σε εκτέλεση των με αρ. αρ. 01 του έτους 2015 και αρ.86,89,90,91,93,94,95,98,99 και 142 του έτους 2019 πρωτόκολλα κατεδάφισης της ΚΥ Ηρακλείου του Υπ. Οικονομικών
04-09-2020 14:02:43    04-09-2020 14:02:43      1554
6ΧΕ6ΟΡ1Θ-ΕΗΔ
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος της "CRETE PROVENCE Ξενοδοχειακή Τουριστική Επιχείρηση Α.Ε." (ΑΦΜ 094162768), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στη θέση "Βολάκοι'' ή "Κακό Ρυάκι", σε εκτέλεση του με αρ. 03/17-02-2014 πρωτοκόλλου κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου
04-09-2020 10:44:00    04-09-2020 10:44:00      1819
ΩΜΠΝΟΡ1Θ-6Λ3
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Σαλαβαντάκη Ευστράτιου του Ιωάννη (ΑΦΜ 059876919), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο Καλαμάκι Χανίων, σε εκτέλεση των με αρ. 02/30-12-2008 και 03/30-12-2008 πρωτοκόλλων κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων
04-09-2020 10:41:08    04-09-2020 10:41:08      1818
6ΜΘΓΟΡ1Θ-Ρ0Δ
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Ζαχαράκη Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 037851778), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στη Νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 88/14-01-2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
04-09-2020 10:38:12    04-09-2020 10:38:12      1817
Ψ1Ξ7ΟΡ1Θ-ΝΒ2
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Πελεκανάκη Μιχαήλ του Δημητρίου (ΑΦΜ 166314420), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής στη Νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 87/14-01-2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
04-09-2020 10:35:55    04-09-2020 10:35:55      1816
ΩΥΔΒΟΡ1Θ-ΕΘΡ
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Παπαδάκη Αντωνίου του Μιχαήλ (ΑΦΜ 078853893), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής στη Νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 86/14-01-2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
04-09-2020 10:33:24    04-09-2020 10:33:24      1815
Ψ4ΦΝΟΡ1Θ-ΙΕΕ
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Μαλλιωτάκη Γεωργίου του Ιωάννη (ΑΦΜ 018230169), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής στη Νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 266/22-1-2013 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
04-09-2020 10:29:42    04-09-2020 10:29:42      1814
ΨΛ6ΟΟΡ1Θ-ΜΘΥ
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Σιλιβέστρου Γεωργίου (ΑΦΜ 064557595), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής στη Νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 265/22-1-2013 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
04-09-2020 09:51:22    04-09-2020 09:51:22      1813
Ψ0Ρ4ΟΡ1Θ-ΠΚΧ
Καταλογισμός δαπάνης σε βάρος του κ. Βασιλάκη Νικολάου του Ελευθερίου (ΑΦΜ 042493627), για τις εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής στη Νήσο Χρυσή, σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. 254/22-1-2013 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
04-09-2020 09:47:46    04-09-2020 09:47:46      1812
Ψ6Ν0ΟΡ1Θ-ΥΜ9
Ορισμός μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – Έτη 2020-2021», Προϋπολογισμού 103.519,29 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
31-08-2020 11:07:32    31-08-2020 11:07:32      1716