Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων.

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7Λ3ΥΟΡ1Θ-7ΙΑ
Έγκριση του τεχνικού φακέλου με σκοπό την εκτέλεση του έργου "Επείγουσες επεμ-βάσεις σε τμήμα της παράκτιας περιοχής Αμμουδάρας της Δ.Κ. Κριτσάς του Δ. Αγ. Νικολάου " κατά τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥ-ΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος Χα-ρακτήρα).
21-02-2017 08:46:15    21-02-2017 08:46:15      143
Ω752ΟΡ1Θ-ΛΡΝ
Υποβολή του 3ου Λογαριασμού του έργου : << ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 » ,προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , της ΣΑΕΠ 502- Κ.Α.2014ΕΠ50200005 της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΣΙΑ Ε.Ε.
17-02-2017 13:40:58    17-02-2017 13:40:58      74
ΨΛΘΚΟΡ1Θ-ΨΓΩ
2η Απόφαση Μείωσης Εγγύησης Αντικατάστασης Κρατήσεων εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 » ,προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , της ΣΑΕΠ 502- Κ.Α.2014ΕΠ50200005, αναδόχου Κ. Χατζάκης ΚΣΙΑ Ε.Ε.
17-02-2017 12:00:45    17-02-2017 12:00:45      72
7ΥΚΗΟΡ1Θ-7ΩΙ
Έγκριση της με αρ.766/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου
17-02-2017 08:58:38    17-02-2017 08:58:38      2764
7ΥΞΧΟΡ1Θ-ΚΥΨ
Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που περιλαμβάνει τον 2ο ΑΠΕ της 1η Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 » ,προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , της ΣΑΕΠ 502- Κ.Α.2014ΕΠ50200005, αναδόχου Κ. Χατζάκης ΚΣΙΑ Ε.Ε.
08-02-2017 14:19:56    08-02-2017 14:19:56      οικ. 176
6ΞΡΛΟΡ1Θ-18Ω
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, με σκοπό τη μείωση του κυκλοφορούμενου πλάτους της οδού, (ώστε οι λωρίδες κυκλοφορίας να έχουν σταθερό πλάτος κατά τη μετάβαση από το παλαιό στο πρόσφατα κατασκευασμένο τμήμα), στο νέο τμήμα του έργου: "Ολοκλήρωση τμήματος Αυχήν Αγκαθιά-Χαμέζι-Σητεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)".
08-02-2017 10:18:03    08-02-2017 10:18:03      2839/2016
ΩΚΚΠΟΡ1Θ-09Γ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στο έργο: "Γούρνες-Χερσόνησος", για τροποποίηση της σήμερα ισχύουσας εργοταξιακής σήμανσης εκτροπής της κυκλοφορίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου στην περιοχή του κόμβου Γουρνών, για τις ανάγκες κατασκευής έργων αναβάθμισης στην περιοχή του κόμβου.
03-02-2017 11:01:08    03-02-2017 11:01:08      113
6Ο0ΤΟΡ1Θ-ΡΝΓ
Περίληψη εξαίρεσης χρονικού διαστήματος της υπ' αριθ. ΔΙΣΑ 279/28-01-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,6MW στη θέση "Σμαϊλόγγοσι" του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου Κρήτης, της εταιρείας «Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ»
03-02-2017 09:28:29    02-02-2017 14:58:16      οικ.137
ΩΗ6ΦΟΡ1Θ-ΔΑΑ
Ανάκληση της με αρ. 21/2017 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί προσωρινής αναβολής εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης με αρ. 02 και 03/2008 της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, που αναφέρονται σε αυθαίρετες κατασκευές της ζώνης αιγιαλού στην περιοχή "Καλαμάκι" του Δήμου Χανίων. Προγραμματισμός εργασιών κατεδάφισης
30-01-2017 15:44:47    30-01-2017 15:00:15      94
Ψ1Ξ5ΟΡ1Θ-ΒΑΦ
Εργολαβική Συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: << ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 2014 » ,προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) , της ΣΑΕΠ 502- Κ.Α.2014ΕΠ50200005.
27-01-2017 14:18:23    27-01-2017 14:18:23      2360