Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας (Τετάρτη 14/06/2017)

Πρόσκληση-Συνάντηση Εργασίας

''Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων με αναφορά στο Ν.4258/14 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την Απόφαση 140055/13-01-2017, ΦΕΚ 428Β΄'/15-02-2017''

Πρόγραμμα " ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ- AQUAMAN"  http://aquaman.tuc.gr/gr/

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης - Παυλίδου 2013

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7Α03ΟΡ1Θ-ΣΙ8
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ επιβολής προστίμου για παράνομη ανόρυξη γεώτρησης, στην ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στη θέση ΚΟΠΡΑΝΑ της Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1.α «Κυρώσεις» της Κ.Υ.Α. 146896 (ΦΕΚ. 2878/Β’/27-10-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18-08-2017 10:40:09    18-08-2017 10:40:09      42324/425
676ΗΟΡ1Θ-Ξ29
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΤΩ ΓΕΝΙΑΝΑ της Τ.Κ. ΔΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
17-08-2017 10:19:40    17-08-2017 10:19:40      7314/2015
7ΘΖΗΟΡ1Θ-ΕΦΕ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΑΤΩ ΓΕΝΙΑΝΑ της Τ.Κ. ΔΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ.
17-08-2017 10:16:44    17-08-2017 10:16:44      7312/2015
6ΨΩ8ΟΡ1Θ-ΖΑΡ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΕΦΑΛΑ της Δ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ.
17-08-2017 10:14:28    17-08-2017 10:14:28      7311/2015
6Ι52ΟΡ1Θ-ΒΗΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΣΑΡΑΚΙΝΟ της Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΩΝ/ΝΟΥ.
17-08-2017 10:12:06    17-08-2017 10:12:06      7310/2015
66ΨΓΟΡ1Θ-Κ2Χ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΜΟΥΡΓΕΛΑ της Τ.Κ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
17-08-2017 10:10:01    17-08-2017 10:10:01      7309/2015
6ΥΨ5ΟΡ1Θ-ΔΗΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΒΑΔΙ της Τ.Κ. ΝΥΒΡΙΤΟΥ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
17-08-2017 10:07:28    17-08-2017 10:07:28      7308/2015
6Ι3ΠΟΡ1Θ-ΡΥ1
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΜΟΥΡΓΕΛΑ της Τ.Κ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΓΙΑΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
17-08-2017 10:05:43    17-08-2017 10:05:43      7307/2015
Ω54ΥΟΡ1Θ-ΕΓΡ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΛΩΝΙ της Τ.Κ. ΑΣΗΜΙΟΥ Δ.Ε. ΚΟΦΙΝΑ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
17-08-2017 10:03:58    17-08-2017 10:03:58      7306/2015
6ΟΘΣΟΡ1Θ-ΤΓΘ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΟΡΑΚΙΑΣ της Δ.Κ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
17-08-2017 10:01:30    17-08-2017 10:01:30      7283/2015