Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών

Προϊσταμένος:

Κωνσταντινίδης Θεόδωρος
τηλ.: 2810-278471
e-mail: t.kostantinidis@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.
  3. Την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.
  4. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την Κατάρτιση και Αναθεώρηση (ΜΠΔΣ) και του Προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατα την διάρκεια του έτους.
  5. Θέματα πληρωμών, όπως την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής  (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης των τραπεζικών συναλλαγών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων».
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, 1ος όροφος
E-mail τμήματος: tpdap@apdkritis.gov.gr
Τηλ.: 2810-278471
Φάξ: 2810-390107

Προσωπικό:

Δεμέτζος Γεώργιος
Τηλ.: 2810-278467
e-mail: g.demetzos@apdkritis.gov.gr

Εργαζάκη Καλλιόπη

 

Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Ιούνιος 2018.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών,
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΑΠΔΚ Φορέα 996-21 Ειδ.Φορέων 071,072 και 073 Μηνός Φεβρουαρίου 2016.

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Ιανουάριος 2016

Δημοσίευση στοιχέιων εκτέλεσης στοιχείων τακτικού προϋπολογισμού  Αποκεντρομένης Διοίκησης Κρήτης Φορέα 996-21 Ειδ.Φορέων 071, 072 , 073 Μηνός Δεκέμβριος 2015

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Ε60ΟΡ1Θ-34Θ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΕ 3120103001 - 1906.999.0300000 170,00€ / 3120301001 - 1906.999.030000 1.960,00€ / 3120302001 - 1906.999.0300000 25,00€ ΜΕΙΩΣΗ 3140301001 - 1906.999.0100000 2.155,00€)
09-10-2019 14:38:29    09-10-2019 14:38:29      67857/Οικ.5885