Συνάντηση συνεργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ για το Σχέδιο Δράσης των Περιοχών UNESCO Κρήτης

Την Πέμπτη 9.11.2017, η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Εμμανουήλ Μαυράκης, Δασών Ηρακλείου Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τεχνικών Έργων Αγγελική Μαρτίνου και Υδάτων Μαρίνος Κριτσωτάκης, καθώς και η Γεωργία Ξυλούρη από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και η Δάφνη Βολτυράκη από το Γραφείο Συντονίστριας, είχαν συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Χαράλαμπο Φασουλά και τον Δημήτρη Πατακό, εκπρόσωπο της ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΑΕ ΟΤΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Σχεδίου Δράσης για την «Κοινή Προβολή, Ανάπτυξη Συνεργειών και Ενίσχυση των τριών Περιοχών UNESCO Κρήτης»  που εκπονήθηκε από το ΜΦΙΚ σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης των τριών περιοχών UNESCO Κρήτης (Σαμαριά, Ψηλορείτης και Σητεία), ως παραδοτέο του έργου «Διερεύνηση και μελέτη των δυνατοτήτων κοινής προβολής, ανάπτυξης συνεργειών και ενίσχυσης των τριών περιοχών UNESCO της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Κρήτη 2014-2020».

Ειδικότερα, έγινε ενημέρωση και παρουσίαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Κρήτης, ως φορέας διαβούλευσης, των προτεινόμενων δράσεων για τις τρεις περιοχές UNESCO Κρήτης και των αξόνων στρατηγικής που σχεδιάστηκαν από κοινού με τους φορείς διαχείρισης των τριών περιοχών, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος, εναλλακτικού, με επίκεντρο την ενδοχώρα και την τοπική οικονομία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα πεδία παρέμβασης των προτεινόμενων δράσεων που αφορούν σε αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Κρήτης με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση ενδεχόμενων θεμάτων που θα προκύψουν κατά τη φάση υποβολής επενδυτικών προτάσεων από τους δικαιούχους στις περιοχές παρέμβασης που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» ή/και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία.