Πρωτεύουσες καρτέλες

Χωρική Κατανομή Δένδρων με στηθιαία περίμετρο μεγαλύτερη από 10m ανά Χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.