Πρωτεύουσες καρτέλες

Χάρτης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Πρινοδάσους Ρούβα έτους 2009.