Πρωτεύουσες καρτέλες

Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων Πρινοδάσους Ρούβα έτους 2009.