Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΜΜ5ΟΡ1Θ-ΜΜΩ
ΔΕΝ εγκρίνουμε την απομάκρυνση οποιουδήποτε είδους άγριας χλωρίδας, Παρά Μόνο την κοπή δυο (2) μικρών δρυών κα Χαλβατζάκη Κωστούλα του Ευτυχίου
25-05-2020 11:54:20    25-05-2020 11:54:20      2457
66Ζ1ΟΡ1Θ-ΨΛΟ
Εγκρίνουμε την κοπή τριάντα (30) μικρών πρεμνοβλαστημάτων εκ δέκα δρυών παλαιότερα υλοτομημένων που φύονται εντός ελαιώνα κο Τσιχλάκη Σπυρίδωνα του Ξενοφώντος
25-05-2020 11:51:03    25-05-2020 11:51:03      1443
6ΓΩΦΟΡ1Θ-9Σ3
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 30/2019
25-05-2020 10:48:57    25-05-2020 10:48:57      3519
Ω9ΒΝΟΡ1Θ-4ΑΟ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 5/2019
25-05-2020 08:23:55    25-05-2020 08:23:55      913
Ω37ΨΟΡ1Θ-4ΔΖ
Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
22-05-2020 15:14:54    22-05-2020 15:14:54      3505
9Η2ΨΟΡ1Θ-Ξ1Ψ
Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στη διαδικασία για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών Π.Ε Χανίων και λοιπών εργασιών έως την κύρωση τους
22-05-2020 14:38:09    22-05-2020 14:38:09      3485
Ω2Γ9ΟΡ1Θ-ΑΧΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 237,75 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πύργος Περιβολίων» της Δ.Κ. Περιβολίων (Θερίσου), Δημοτικής Ενότητας Θερίσου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Στρατή Γλεντουσάκη
20-05-2020 14:47:11    20-05-2020 14:47:11      702/20-05-2020
9ΥΚ9ΟΡ1Θ-Ξ2Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 638,96 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κάτω Αγιά» της Τ.Κ. Αγιάς, Δημοτικής Ενότητας Θερίσου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Γεώργιου Στρατινάκη
20-05-2020 14:22:37    20-05-2020 14:22:37      3147/20-05-2020
ΩΘΑ7ΟΡ1Θ-Σ99
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
20-05-2020 13:09:19    20-05-2020 13:09:19      2176
6ΨΗΛΟΡ1Θ-ΩΘ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
20-05-2020 12:55:20    20-05-2020 12:55:20      1564