Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

  Η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

Η 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞΘ1ΟΡ1Θ-Γ2Ο
Έλεγχος νομιμότητας προμήθειας δύο (2) φορτηγών απορριμματοφόρων (τύπου πρέσας) από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
26-05-2020 15:52:36    26-05-2020 15:52:36      4091
6ΣΔΓΟΡ1Θ-ΩΥ1
Έλεγχος νομιμότητας προμήθειας ενός (1) επιβατικού οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης.
26-05-2020 15:50:11    26-05-2020 15:50:11      4144
ΩΦΦΛΟΡ1Θ-Φ98
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 2/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης
26-05-2020 15:47:03    26-05-2020 15:47:03      4087
ΩΚΧΡΟΡ1Θ-ΧΥ7
Έλεγχος νομιμότητας προμήθειας ενός (1) φορτηγού απορριμματοφόρου από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων
26-05-2020 15:42:53    26-05-2020 15:42:53      4115
Ω35ΩΟΡ1Θ-ΦΒ9
Έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ.
26-05-2020 14:00:08    26-05-2020 14:00:08      4075
6Σ28ΟΡ1Θ-Ο16
Έλγχος νομιμότητας της αρ. 56/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
26-05-2020 13:53:16    26-05-2020 13:53:16      4125
ΨΗ3ΨΟΡ1Θ-ΘΜΓ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 57/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων
26-05-2020 13:45:29    26-05-2020 13:45:29      4123
Ψ6Ι1ΟΡ1Θ-ΙΚΔ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 269/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου
26-05-2020 13:17:44    26-05-2020 10:49:35      3648
6ΣΩ4ΟΡ1Θ-ΔΦΨ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 112/27-04-2020 απόφασης του Δημάρχου Μυλοποτάμου
26-05-2020 11:21:41    26-05-2020 11:21:41      3544
ΨΤΕΩΟΡ1Θ-8ΦΝ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 2810/20-11-2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Αντιδημάρχου Γόρτυνας
26-05-2020 11:18:32    26-05-2020 11:18:32      3167