Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
601ΩΟΡ1Θ-ΓΩ5
Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση τoυ έργου:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
22-05-2020 09:19:00    22-05-2020 09:19:00      365
6Χ8ΩΟΡ1Θ-ΞΨ5
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
21-05-2020 10:08:52    21-05-2020 10:08:52      384
ΨΞΣ6ΟΡ1Θ-Ξ93
Aποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
21-05-2020 10:04:41    21-05-2020 09:58:54      388
ΩΤΣΟΟΡ1Θ-ΑΜΜ
Aποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου του Δήμου Αμαρίου: «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Κουρούτες και Φουρφουράς Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου», τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και ένταξη του ανωτέρου έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020.
21-05-2020 10:03:59    21-05-2020 09:55:00      391
61ΨΨΟΡ1Θ-290
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
21-05-2020 10:02:24    21-05-2020 10:02:24      392
ΨΛΛΞΟΡ1Θ-Η6Β
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Αγίου Βασιλείου, οικονομικού έτους 2020.
20-05-2020 13:25:04    20-05-2020 13:25:04      390
ΩΜΞΑΟΡ1Θ-ΤΚΝ
Τροποποίηση της 378Γ/2015 απόφαση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ως προς το σκέλος 2 αυτής, εγκρίνοντας σχέδιο τροποποιημένης σύμβασης.
20-05-2020 13:21:43    20-05-2020 13:21:43      389
Ψ00ΖΟΡ1Θ-Χ2Δ
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρίου, οικονομικού έτους 2020.
20-05-2020 13:17:41    20-05-2020 13:17:41      385
Ω2ΡΩΟΡ1Θ-ΧΔΡ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου οικονομικού έτους 2020.
20-05-2020 09:00:43    20-05-2020 09:00:43      378
ΨΣΡΖΟΡ1Θ-1Θ8
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
19-05-2020 13:26:07    19-05-2020 13:26:07      357