Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ζ6ΗΟΡ1Θ-ΑΒΕ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου χρήσεως 2019.
19-05-2020 11:44:19    19-05-2020 11:44:19      3832
ΨΒ70ΟΡ1Θ-4ΣΘ
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. : 13143/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΥ0ΧΟΡ1Θ-63Ψ), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.πρωτ. : 16047/27-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΠΟΟΡ1Θ-ΞΕΟ), 16745/2016/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΓΠΟΡ1Θ-660), 3484/29-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΤΙΟΡ1Θ-01Ψ), 5900/28-6-2018 (ΑΔΑ:ΨΒ35ΟΡ1Θ-Φ66) και 2383/27-2-2019 (ΑΔΑ:6ΑΩΞΟΡ1Θ-ΜΕ6) όμοιες περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
07-05-2020 09:20:37    07-05-2020 09:20:37      3400
61Μ1ΟΡ1Θ-ΨΩΤ
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 61/30-3-2020 απόφασης του Δημάρχου Αποκορώνου
05-05-2020 12:18:15    05-05-2020 12:18:15      3042
6ΓΒ4ΟΡ1Θ-6ΧΜ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 32/16-3-2020 απόφασης της Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. : «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.)»
05-05-2020 12:08:55    05-05-2020 12:08:55      3148