Ανακοίνωση 27-02-2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), με προϋπολογισμό 41.460,59 € χωρίς ΦΠΑ και 51.411,13 € (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δνσης Δασών Χανίων στη Χρυσοπηγή Χανίων, στις 12-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).