Ανακοίνωση 06-02-2020

                                                                                           Περίληψη απόφασης μη επιβολής προστίμου
Με την αριθμ. πρωτ.: 577/ 4-2-2020 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κρίθηκε η μη επιβολή διοικητικού προστίμου που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/ τ. Α΄/ 8-8-2013) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Λ. 62 Μαρτύρων 148, με Α.Φ.Μ.: 094259148, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, διότι η αρ. 76/10-1-2020 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, πάσχει ως προς την τυπική ορθότητά της, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ως άνω απόφασης.