Ανακοίνωση 07/05/2018

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μήνας Αναφοράς Μάρτιος 2018.