Ανακοίνωση 08-10-2018

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 19/10/2018 - 12:00

Σε συνέχεια της από 03-10-2018 ανακοίνωσής μας, με θέμα: "Διακήρυξη Διαγωνισμού Συντήρησης Κεντρικού Κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης", σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

1) Ελάχιστος χρόνος ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: τριάντα (30) ημέρες.

2) Σαν συνημμένα στην αρχική από 03-10-2018 ανακοίνωσή μας, έχει προστεθεί η Απόφαση Έγκρισης της Διακύρηξης και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποία δεν είχαν περιληφθεί αρχικά.