Ανακοίνωση 09-02-2018

Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 1628/9-2-2018 απόφασης της Συντονίστριας της ΑΠΔ Κρήτης περί επιβολής προστίμου