Ανακοίνωση 09-11-2016

Απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αρ. πρωτ. 13975/31-10-16 περί επιβολής προστίμου