Ανακοίνωση 10-12-2015

Στοιχεία για έκδοση και χορήγηση Βεβαιώσεων αποδοχών των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2015