Ανακοίνωση 16-09-2020

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του νόμου 4412/2016), για ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας, «εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (κωδικός CPV: 77231900-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ).

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου και αφορά:

  • Την αναμόρφωση Δασικών Χαρτών (αναρτημένων, μερικώς κυρωμένων και υπό κατάρτιση), τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS (QGIS, ESRI, Autodesk, κλπ.),
  • Την τεχνική υποστήριξη στην θεώρηση των δασικών χαρτών, στην ανάρτηση των δασικών χαρτών και κατά τη διάρκεια της ανάρτησης των δασικών χαρτών,
  • μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τη λειτουργία του δασικού χάρτη σε περιβάλλον GIS (ESRI, QGIS) γενικά στα στελέχη της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (τουλάχιστον 3 στελέχη).         

Κριτήριο για την ανάθεση της αμοιβής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και αναφέρεται στο συνολικό ποσό πλην Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας ορίζεται σε 12 μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση δασικών μελετών, εγγεγραμμένα στο μητρώο μελετητών, κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον Α΄ τάξης στην κατηγορία 24 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 541/1978, με αποδεδειγμένη γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[1] για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[2]  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (Παναγία Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, 71410, Ηράκλειο Κρήτης).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 72 του νόμου 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, το πρωτότυπο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (Οδός: Παναγία Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, 71410 Ηράκλειο Κρήτης, Πληροφορίες: Παντελής Αρβανίτης, τηλέφωνο 2810264962, 2810264940, τηλεομοιοτυπία 2810314580).

Τα συμβατικά τεύχη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

 

[1]        Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016

[2]        Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016