Ανακοίνωση 20-7-2018

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2009 & 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της Β΄ & Γ΄,  Β΄ δόσης για 32 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι  με αριθμ. 201806100297 και 201806100298 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε