Ανακοίνωση 21-12-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT