Ανακοίνωση 22-11-2017

Δημοσίευση της 15648/21-11-2017 απόφασης της Συντονίστριας της ΑΠΔ Κρήτης περί επιβολής προστίμου