ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερομηνία Λήξης Δημοσίευσης: 
Παρ, 19/10/2018 - 12:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03-10-2018 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση κεντρικού κτιρίου Α.Δ.Κ. στην
πλ. Κουντουριώτη".

Επισυνάπτονται τα τεύχη δημοπράτησης σαν συνημμένα αρχεία.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες.

Σημείωση: Η διακήρυξη και η απόφαση έγκρισης επισυνάπτεται σε μορφή PDF. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc). Επιπλέον, επισυνάπτεται το αρχείο με όνομα "2018-10-10-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΚΤΙΡΙΟ-ΑΔΚ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ4.rar", στο οποίο περιέχονται τα τεύχη δημοπράτησης (00-Απόφαση Έγκρισης της Διακήρυξης, 01-Διακήρυξη, 02-Αναλυτικό Τιμολόγιο, 03-Προϋπολογίσμός, 04-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 05-Τεχνική έκθεση, 06-ΤΕΥΔ) συμπιεσμένα σε μορφή .rar.