Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 28-03-2016

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο πολίτης για να παραλάβει τη Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα που αφορούν τον ίδιο ή κάποιον τρίτο

Ανακοίνωση 10-03-2016

Συμμόρφωση Δήμων και Περιφερειών προς τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Ανακοίνωση 08-03-2016

Οδηγίες για τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Ανακοίνωση 04-03-2016

Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης τακτικού προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Ιανουάριος 2016

Ανακοίνωση 04-03-2016

Ενημέρωση υπαλλήλων για τις μηνιαίες αποδοχές τους

Ανακοίνωση 16-02-2016

Ενημερωμένη κατάσταση πληρωμών Νέων Αγροτών Β και Γ Δόση έως 31-12-2015

Ανακοινωση 01-02-2016

Δημοσίευση στοιχέιων εκτέλεσης στοιχείων τακτικού προϋπολογισμού  Αποκεντρομένης Διοίκησης Κρήτης Φορέα 996-21 Ειδ.Φορέων 071, 072 , 073 Μηνός Δεκέμβριος 2015

Ανακοίνωση 03-02-2016

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Γραφικής Ύλης 2016, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 

Ανακοίνωση 26-01-2016

Δημοσίευση τακτικού προϋπολογισμού Φορέα 996-21, ειδικών φορέων 071, 072 ϗ 073,  Νοέμβριος 2015

Ανακοίνωση 25-01-2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού Καθαριότητας των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2016.