Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 23-11-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου 

Ανακοίνωση 18-11-2016

Νέα γραφεία για τη Σφραγίδα της Χάγης

Ανακοίνωση 16-11-2016

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Ανακοίνωση 10-11-2016

Διακήϱυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, που αφοϱούν τη πϱομήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου JEEP 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντϱωμένης Διοίκησηϛ Κϱήτης

Ανακοίνωση 09-11-2016

Με απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επιβλήθηκε διοικητικό
πρόστιμο

Ανακοίνωση 09-11-2016

Απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτηςεπιβολής διοικητικού προστίμου

Ανακοίνωση 24-10-2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ανακοίνωση 24-10-2016

Αποστολή (24-10-2016) κατάστασης πληρωμής για την καταβολή Β΄& Γ’ Δόσης - Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έτους 2009

 

Ανακοίνωση 14-10-2016

Επιβολή διοικητικού προστίμου