Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 03-07-2014

Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος MED-HOMER

Ανακοίνωση 16-06-2014

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου νομού Ηρακλείου για το έτος 2014»

Ανακοίνωση 03-06-2014

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 22746/3-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΥΞΝ-92Ν) και την απόφαση της 15-9-1977 που υπογράφτηκε στην Αθήνα και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 28-1-2014 Ν.4231/2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α'), ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΧΑΓΗΣ για τις χώρες:

Ανακοίνωση 02-06-2014

Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος HOMERMED

Ανακοίνωση 23-05-2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ 6.6.2014 ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ » ΕΤΟΥΣ 2014

Ανακοίνωση 09-05-2014

Κατεβάστε τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»

Ανακοίνωση 08-05-2014

Εγκύκλιος Εκλογικών Δαπανών

Ανακοίνωση 06-05-2014

Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού, Δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες Δημοσίων Υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2014.

Ανακοίνωση 16-04-2014

«Διευκρινίσεις όσον αφορά τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας και την επιλεξιμότητα στο Μέ τ ρ ο 1 1 2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 έτους 2014

Ανακοίνωση 15-04-2014

Δείκτες καλλιεργειών που αφορούν το Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013