Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7350ΟΡ1Θ-Λ48
Έγκριση κλάδευσης, Δήμου Γόρτυνας, στον αιγιαλό, στο Λέντα, Δήμου Γόρτυνας
22-06-2018 11:00:44    22-06-2018 11:00:44      4481
7ΝΦΟΟΡ1Θ-ΘΕΠ
2η Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων δεκάτων του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης»
21-06-2018 09:36:24    21-06-2018 09:36:24      4603
ΩΦΝΝΟΡ1Θ-47Η
Έγκριση του 3ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έξι (6) υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιφέρειας Δήμου Βιάννου, Ηρακλείου Κρήτης».
21-06-2018 09:24:59    21-06-2018 09:24:59      4614
ΨΝΛΣΟΡ1Θ-39Ο
Έγκριση κλάδευσης, Παπαδάκη Στυλιανού, στην θέση «Αμουδάρες», Περίου, Δήμου Φαιστού.
20-06-2018 15:06:08    20-06-2018 15:06:08      3019
Ψ6ΗΞΟΡ1Θ-ΧΨΓ
Έγκριση κλάδευσης, Τιτάκη Χρήστου, στην θέση «Τούπα», Πανασού, Δήμου Γόρτυνας.
20-06-2018 14:58:32    20-06-2018 14:58:32      2789
66Ν1ΟΡ1Θ-ΣΜΔ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Βεϊσάκη Κωνσταντίνου, στην θέση «Σαμάρι» Δάσος Ζαρού.
20-06-2018 14:43:10    20-06-2018 14:43:10      3407
Ω078ΟΡ1Θ-7ΝΗ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4390/13-06-2018 ύστερα από αίτημα του Τζουγκράκη Γεωργίου στήν περιοχή «Γαλανού», Τ.Κ. Βασιλικής, Δ.Εν. Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας.
18-06-2018 11:42:12    18-06-2018 11:42:12      4390
ΩΔ09ΟΡ1Θ-Σ0Τ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4383/13-06-2018 ύστερα από αίτημα του ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΒΕΤΟΝ στήν περιοχή «Αφορδακόβρυση ή Πλατιά Άμμος», Τ.Κ. Μιαμούς, Δ.Εν. Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας.
18-06-2018 10:13:57    18-06-2018 10:13:57      4383
6ΕΕΛΟΡ1Θ-ΖΕ9
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4387/13-06-2018 ύστερα από αίτημα της Μαρκουτσάκη Ιωάννας στήν περιοχή «Κολυβά», Τ.Κ. Βασιλικών Ανωγείων, Δ.Εν. Γόρτυνας, Δήμος Γόρτυνας.
15-06-2018 14:08:48    15-06-2018 14:08:48      4387
6ΠΕΤΟΡ1Θ-330
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 4388/13-06-2018 ύστερα από αίτημα της Γουναλάκη Ειρήνης στήν περιοχή «Κοπράνια», Τ.Κ. Μιαμούς, Δ.Εν. Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας.
15-06-2018 13:25:59    15-06-2018 13:25:59      4388