Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης:

Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Ανάρτησης  δασικού  χάρτη  Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για την προμήθεια τριφυλλιού α΄ ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών σε σιτηρέσιο των αίγαγρων που διαβιούν στο κρατικό εκτροφείο « Άγιοι Πάντες».

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ  Λασιθίου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Λασιθίου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΞ5ΤΟΡ1Θ-3ΣΖ
Συγκρότηση Επιτροπής των παρ. 1 και 8α του άρθρου 221 του Ν 4412/2016
02-03-2021 11:29:17    02-03-2021 11:29:17      1406
63ΨΙΟΡ1Θ-ΞΑΧ
απόφαση έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού πεύκου, που φύεται, στη θέση «Διχάλωμα» της ΤΚ Σχινοκαψάλων, ΔΕ Μακρύ Γιαλού, του Δήμου Ιεράπετρας ύστερα από αίτηση του Σφυράκη Ιωάννου του Δημητρίου
01-03-2021 12:04:54    01-03-2021 12:04:54      408
ΩΞΜΣΟΡ1Θ-4ΞΨ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας τριών ξερών πεύκων, που φύονται, στη θέση «Άσπρος Ποταμός» της ΤΚ Πεύκων ΔΕ Ανάληψης του Δήμου Σητείας, κατόπιν αιτήσεως του κ. Εικοσπεντάκη Ιωσήφ του Νικολάου
01-03-2021 11:57:29    01-03-2021 11:57:29      407
ΩΚΛΣΟΡ1Θ-4ΗΧ
Μερική ανάκληση της αριθμ. 2693/1.10.1999 απόφασης Γενικής Δντριας Περιφέρειας Κρήτης, περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας.
01-03-2021 10:32:23    01-03-2021 10:32:23      484
ΩΙΩΙΟΡ1Θ-ΝΥ2
Μερική ανάκληση της αριθμ. 1789/3.6.2004 απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας.
01-03-2021 10:21:15    01-03-2021 10:21:15      485
6ΠΑΖΟΡ1Θ-ΦΑ9
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
22-02-2021 15:05:41    22-02-2021 15:05:41      712
ΨΒ50ΟΡ1Θ-Η21
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.465,25 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΑΜΟΥΔΗΣ ΚΡΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
19-02-2021 13:43:39    19-02-2021 13:43:39      153
ΩΦΖΥΟΡ1Θ-ΖΒΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.048,42 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΑ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
01-02-2021 09:57:35    01-02-2021 09:57:35      213
6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
29-01-2021 12:08:52    29-01-2021 12:08:52      346
6Θ0ΤΟΡ1Θ-Ξ5Γ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 2.914,65 τ.μ στη θέση «Ατζιμπραγά Γούλα», της ευρύτερης περιοχής Λενικών, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
27-01-2021 10:47:00    27-01-2021 10:47:00      155