Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΙΕ9ΟΡ1Θ-5Θ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 17.811,50 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΟΤΙΚΟ" ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21-03-2019 17:56:27    21-03-2019 17:56:27      811
ΩΨΟΗΟΡ1Θ-8ΛΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 43.620,31 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ" ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
21-03-2019 17:25:26    21-03-2019 17:25:26      887
6Ι04ΟΡ1Θ-Η6Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 15.704,228 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΡΕ" ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
21-03-2019 10:33:53    21-03-2019 10:33:53      1246
ΨΛΠΩΟΡ1Θ-ΝΩΞ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 272,32 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΣΑ ΜΑΔΑΡΑ" ΛΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
21-03-2019 10:25:31    21-03-2019 10:25:31      222
64ΗΤΟΡ1Θ-Ρ3Κ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας 2 (δύο) πεύκων, που βρίσκονται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιώνα) στη θέση « Σώπατα», Τοπικής Κοινότητας Πεύκων, Δήμου Σητείας κατόπιν αιτήσεως του Παπαδάκη Κων/νου.
15-03-2019 11:54:55    15-03-2019 11:54:55      1249
ΩΧΣ1ΟΡ1Θ-ΞΔ0
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης ενός (1) πρίνου, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη θέση « Κουτσουνάρια», Τοπικής Κοινότητας Πραισού, περιφερείας Δήμου Σητείας κατόπιν αιτήσεως του Γεωργαντάκη Νικολάου.
15-03-2019 11:37:10    15-03-2019 11:37:10      1250
Ψ7ΡΩΟΡ1Θ-ΛΨ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.871,635 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΡΚΑΛΟΝΕΡΟ" ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ ΔΗΜ,ΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
14-03-2019 10:22:03    14-03-2019 10:22:03      2024/2017
6ΝΛ6ΟΡ1Θ-ΣΦΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΤΚ ΠΡΙΝΑΣ > ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΒΛΑΣΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
13-03-2019 13:59:29    13-03-2019 13:59:29      888
67ΜΛΟΡ1Θ-ΞΤ0
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ > ΤΚ ΚΡΟΥΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ -ΣΓΟΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ
13-03-2019 13:56:04    13-03-2019 13:56:04      882
6ΠΘΘΟΡ1Θ-ΙΩ2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΔΑΜΑΚΑΣ> ΤΚ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13-03-2019 13:52:45    13-03-2019 13:52:45      881