Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΕΥΥΟΡ1Θ-0ΡΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΟΤΑΜΟΙ > ΤΚ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
17-10-2018 15:00:12    17-10-2018 15:00:12      3959
Ω2ΠΥΟΡ1Θ-ΝΒΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΑΛΩΝΙΑ> ΤΚ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17-10-2018 14:58:36    17-10-2018 14:58:36      3958
6ΚΜ9ΟΡ1Θ-817
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΡΟΥΣΑΚΙΑΝΟ > ΤΚ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17-10-2018 14:55:56    17-10-2018 14:55:56      3846
97Ο0ΟΡ1Θ-ΟΑΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΟΠΡΑΚΙ -ΚΑΘΑΡΟΥ> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17-10-2018 14:51:09    17-10-2018 14:51:09      3845
6ΨΒΧΟΡ1Θ-2ΣΜ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΒΑΘΙΑ > ΤΚ ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17-10-2018 14:49:46    17-10-2018 14:49:46      3844
65ΕΟΟΡ1Θ-9ΛΠ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΙΑ -ΚΟΥΡΟΥΝΩΝ > ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
17-10-2018 14:46:31    17-10-2018 14:46:31      3843
ΩΣΓ7ΟΡ1Θ-Ω27
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ > ΤΚ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17-10-2018 14:45:09    17-10-2018 14:45:09      3842
99Χ6ΟΡ1Θ-ΙΚΦ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΦΟΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17-10-2018 14:42:20    17-10-2018 14:42:20      3841
6ΜΑΩΟΡ1Θ-Ι26
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΜΑΓΟΥΛΑ -ΠΕΡΑ ΑΛΩΝΙΑ > ΤΚ ΨΥΧΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17-10-2018 14:41:01    17-10-2018 14:41:01      3840
6Β2ΚΟΡ1Θ-Κ9Π
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΚΕΡΑΓΩΝΙΩΤΙΣΑ -ΛΑΤΣΙΔΑΣ> ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΑΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17-10-2018 14:37:54    17-10-2018 14:37:54      3839