Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση -ενημέρωση του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου.

Ενημερωτική παρουσίαση -Δασικοί Χάρτες Χανιά

Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου.

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων»

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
66ΛΨΟΡ1Θ-ΕΩ6
Εγκρίνουμε την υλοτομία δεκαπέντε (15) Καζουαρίνων τεχνητώς φυτευθέντων που φύονται εντός του κτήματος σας στη θέση “ Μεσάμπελα” τ.κ. Πλατανιά δ.ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κο Καρτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
20-04-2018 11:48:58    20-04-2018 11:48:58      2945
6ΖΜΤΟΡ1Θ-Ζ4Δ
Εγκρίνουμε την κλάδευση των εφτά (7) Κυπαρισσιών που φύονται εντός του κτήματος σας, στη θέση “Γεράνι ” τ.κ. Γεράνι Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κο. Σκουμπάκη Μιχάλη του Δημητρίου
20-04-2018 11:43:51    20-04-2018 11:43:51      3058
ΩΖΓΘΟΡ1Θ-Ε6Ε
Εγκρίνουμε την υλοτομία των δεκαπέντε (15) Πριναριών και ενός (1) Δρυ που φύονται εντός των ελαιώνων στις θέσεις “ Καμινάκι” και “ Γαλεπέ” τ.κ. Καράνου δ.ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κα Καλφάκη Ιωάννα του Ανδρέα
20-04-2018 11:36:52    20-04-2018 11:36:52      2929
7Τ3ΖΟΡ1Θ-Γ37
Εγκρίνουμε την υλοτομία των δύο (2) Πριναριών, έξη (6) Δρυών, ενός (1) Πρίνου και πέντε (5) Πλατάνων που φύονται εντός των ελαιώνων στης θέσης “ Καρές” ,“ Δρυάρι” και΄΄Μαράθι΄΄ τ.κ. Καράνου δ.ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κο Καλφάκης Εμμανουήλ του Ανδρέα
20-04-2018 11:19:57    20-04-2018 11:19:57      2928
6ΧΩΜΟΡ1Θ-ΞΓΕ
Εγκρίνουμε την υλοτομία των εφτά (7) Κυπαρισσιών που φύονται εντός του ελαιώνα σας στη θέση “ Αρώλιθας” τ.κ. Αποθήκες δ.ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κο Σταφυλαράκη Δημήτριο του Ιωάννη
20-04-2018 10:59:14    20-04-2018 10:59:14      3202
Ω4ΒΣΟΡ1Θ-Θ9Κ
Εγκρίνουμε την υλοτομία των πέντε (5) Κυπαρισσιών που φύονται στην άκρη του ελαιώνα σας στη θέση “ Ψαθογιάννο” τ.κ. Ψαθογιάννο δ.ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων,κο Βιτετζάκη Ιωάννη του Γρηγορίου
20-04-2018 10:38:07    20-04-2018 10:38:07      2572
ΩΞΔΚΟΡ1Θ-ΚΓΩ
Εγκρίνουμε την κοπή των εφτά (7) Δρυών που φύονται εντός του ελαιώνα σας. στη θέση “Παπά-Αμπέλι ” τ.κ. Βουκολιών δ.ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, με συντεταγμένες σε Ε.Γ.Σ.Α. '87, 481826,3922793 , 481814,3922854Κουβεδάκη Εμμανουήλ
20-04-2018 10:19:21    20-04-2018 10:19:21      2114
Ψ1ΑΗΟΡ1Θ-0ΘΥ
ΕΓΚΡΙΣΗΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
19-04-2018 12:46:22    19-04-2018 12:46:22      2741/2017
9ΓΚΡΟΡ1Θ-19Ω
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
18-04-2018 16:33:29    18-04-2018 16:33:29      2817/2018
ΩΑ2ΚΟΡ1Θ-ΙΨΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
18-04-2018 12:31:48    18-04-2018 12:31:48      2141