Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΤΞΗΟΡ1Θ-ΗΓΗ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
22-10-2018 12:23:30    22-10-2018 12:23:30      2809
7Μ1ΣΟΡ1Θ-ΛΒΦ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
19-10-2018 07:57:54    19-10-2018 07:57:54      2788
Ω4ΟΓΟΡ1Θ-ΥΥΤ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
19-10-2018 07:48:56    19-10-2018 07:48:56      2693
64ΩΧΟΡ1Θ-00Ψ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
19-10-2018 07:36:55    19-10-2018 07:36:55      2658
7Θ2ΠΟΡ1Θ-Ι0Η
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
15-10-2018 13:53:52    15-10-2018 13:53:52      2677
6ΨΥΦΟΡ1Θ-ΣΚΙ
Τροποποίηση συγκρότησης της 1ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τη δετία 2018-2019
15-10-2018 10:33:28    15-10-2018 10:33:28      2767
ΩΧ1ΗΟΡ1Θ-ΜΝΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
10-10-2018 10:31:43    10-10-2018 10:31:43      2719
6ΚΥΥΟΡ1Θ-2Α4
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
04-10-2018 09:55:30    04-10-2018 09:55:30      2473
6Α67ΟΡ1Θ-5ΣΦ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
04-10-2018 09:34:30    04-10-2018 09:34:30      2536
ΩΛ44ΟΡ1Θ-Ψ0Λ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δντή Δασών Λασιθίου
28-09-2018 13:29:56    28-09-2018 13:29:56      2539