Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
75ΓΥΟΡ1Θ-ΣΝΖ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
14-12-2018 11:56:38    14-12-2018 11:56:38      3259
6Ψ0ΦΟΡ1Θ-2ΒΩ
Έγκριση μελέτης «Φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης χώρου εγκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας «0595 Καλοί Λιμένες» της εταιρείας Wind Ελλάς»
07-12-2018 10:30:37    07-12-2018 10:30:37      3211
ΨΨΨΙΟΡ1Θ-86Φ
Έγκριση μελέτης «Ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών στους οικισμούς Μιαμού-Απεσωκάρι, Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου» (τροποποίηση μελέτης)
07-12-2018 10:28:58    07-12-2018 10:28:58      3174
Ψ6ΛΘΟΡ1Θ-ΠΥΟ
Έγκριση μελέτης «Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία χώρου δυτικά της Ιεράς Μονής Κουδουμά, Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου»
07-12-2018 10:26:50    07-12-2018 10:26:50      3155
7ΑΩΖΟΡ1Θ-0ΨΨ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
06-12-2018 13:54:14    06-12-2018 13:54:14      3215
Ω2Ι8ΟΡ1Θ-3ΛΟ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
06-12-2018 13:51:31    06-12-2018 13:51:31      3069
6ΒΔ0ΟΡ1Θ-7ΘΡ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
06-12-2018 12:56:03    06-12-2018 12:56:03      3093
ΨΙΚΦΟΡ1Θ-11Ρ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
06-12-2018 12:38:38    06-12-2018 12:38:38      3104
ΩΣΝ6ΟΡ1Θ-ΘΝΖ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δντή Δασών Λασιθίου
06-12-2018 12:25:07    06-12-2018 12:25:07      3165
6ΘΤΑΟΡ1Θ-6ΒΓ
Καθορισμός χώρων εκγύμνασης Κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή ευθύνης του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου.
05-12-2018 10:48:25    05-12-2018 10:48:25      2826