Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω5ΛΣΟΡ1Θ-ΟΚΑ
Έγκριση μελέτης «Βλαστητική αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου: Διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 150 kV Πελοποννήσου-Κρήτης (ΥΣ ΜΟΛΑΩΝ-ΥΣ ΧΑΝΙΩΝ)»
08-10-2019 09:39:15    08-10-2019 09:39:15      3175
6ΟΤ1ΟΡ1Θ-Π6Τ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
27-09-2019 08:01:10    27-09-2019 08:01:10      3122
78Ρ2ΟΡ1Θ-Η6Ψ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
27-09-2019 07:59:17    27-09-2019 07:59:17      3107
Ω9ΕΨΟΡ1Θ-Ρ5Ρ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
27-09-2019 07:54:12    27-09-2019 07:54:12      3034
6ΦΧ9ΟΡ1Θ-ΗΚ3
Άρση Απόφασης Αναγνώρισης Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα της Α΄Κ.Ο.Κ.Δ.
19-09-2019 14:17:08    19-09-2019 14:17:08      3001
63ΘΨΟΡ1Θ-4ΘΒ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
19-09-2019 11:38:06    19-09-2019 11:38:06      2904
613ΗΟΡ1Θ-ΗΛΝ
Ανανέωση Αναγνώρισης ιδιωτικού φύλακα θήρας της Α΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου
19-09-2019 09:52:52    19-09-2019 09:52:52      3087
ΨΜΕΣΟΡ1Θ-ΦΣΧ
Έγκριση μελέτης «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων»
16-09-2019 12:34:11    16-09-2019 12:34:11      2994
ΩΖΖΘΟΡ1Θ-Η7Δ
Έγκριση μελέτης «Φυτοτεχνικής - Δασοτεχνικής Αποκατάστασης έκτασης Εγκατάστασης Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας «Αμμουδάρι» (Π/Κ 0200052) Τ.Κ. Ασκύφου Δήμου Σφακίων, ΠΕ Χανίων»
16-09-2019 12:32:51    16-09-2019 12:32:51      3062
ΩΜΟΝΟΡ1Θ-Η7Κ
Έγκριση μελέτης «Φυτοτεχνικής - Δασοτεχνικής Αποκατάστασης έκτασης Εγκατάστασης Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας «Κοτσιφιανά» (12000525) Δ.Ε. Βουκολιών Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων»
16-09-2019 12:31:10    16-09-2019 12:31:10      3061