Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΙΨΙΟΡ1Θ-Γ79
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
22-08-2019 13:14:03    22-08-2019 13:14:03      2668
68ΧΝΟΡ1Θ-ΧΓ4
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
22-08-2019 12:59:30    22-08-2019 12:59:30      2683
ΩΤΤΤΟΡ1Θ-ΓΚΔ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
21-08-2019 13:48:54    21-08-2019 13:48:54      2649
ΨΞΩΒΟΡ1Θ-ΧΒΦ
Άρση Απόφασης αναγνώρισης Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα της Α΄Κ.Ο.Κ.Δ.
20-08-2019 11:40:36    20-08-2019 11:40:36      2830
ΨΝΝΜΟΡ1Θ-ΤΜΨ
Ανανέωση Αναγνώρισης Ιδιωτικού φύλακα θήρας της Α΄ Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου.
19-08-2019 15:35:06    19-08-2019 15:35:06      2703
ΩΛ16ΟΡ1Θ-ΒΥ9
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
14-08-2019 10:58:02    14-08-2019 10:58:02      2657
ΩΚΒΡΟΡ1Θ-ΖΔ6
Έγκριση μελέτης αναδάσωσης στη θέση «Άναβος» για το έργο «Έργα συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων, διάθεση επεξεργασμένων και υποδομές Ε.Ε.Λ. οικισμού Σούγιαςτου Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων
14-08-2019 10:45:06    14-08-2019 10:45:06      2721
6Ο5ΡΟΡ1Θ-ΥΥΔ
Έγκριση μελέτης αναδάσωσης στη θέση «Άναβος» για το έργο «Έργα μεταφοράς λυμάτων δρόμων πρόσβασης και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων Παλαιόχωρας-Κουντούρας» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων
14-08-2019 10:43:35    14-08-2019 10:43:35      2725
6ΩΛ4ΟΡ1Θ-5ΥΡ
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης του έργου «Αναβάθμιση Δημοτικής Οδού Παλαιόχωρας-Κουντούρας και διαμόρφωση διαδρομής κίνησης πεζών και ποδηλάτων» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων
14-08-2019 09:56:39    14-08-2019 09:56:39      2716
6ΧΥΒΟΡ1Θ-ΕΘΠ
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης του έργου «Έργα συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων, διάθεσης επεξεργασμένων και υποδομές Ε.Ε.Λ. οικισμού Σούγιας» του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ΠΕ Χανίων
14-08-2019 09:54:30    14-08-2019 09:54:30      2724