Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ψ9ΙΟΡ1Θ-6ΣΓ
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό «1000209 Αχεντριά» της εταιρίας VODAFONE δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου
25-01-2021 13:56:22    25-01-2021 13:56:22      134
6ΧΞΨΟΡ1Θ-ΞΞΨ
Θεώρηση Προγράμματος Έργων και Εργασιών, Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, έτους 2021, με χρηματοδότηση από άλλες πηγές
25-01-2021 13:54:35    25-01-2021 13:54:35      29
ΨΓΞ4ΟΡ1Θ-8Υ3
Θεώρηση Προγράμματος Έργων και Εργασιών, Δ/νσης Δασών Χανίων, έτους 2021, με χρηματοδότηση από ΠΔΕ
25-01-2021 13:52:51    25-01-2021 13:52:51      123
99Γ4ΟΡ1Θ-ΖΦΦ
θεώρηση Προγράμματος Έργων και Εργασιών, Δ/νσης Δασών Χανίω, έτους 2021, με χρηματοδότηση από άλλες πηγές
25-01-2021 13:50:41    25-01-2021 13:50:41      124
ΨΛΤ4ΟΡ1Θ-Ν7Γ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
25-01-2021 12:22:11    25-01-2021 12:22:11      69
ΨΞ2ΦΟΡ1Θ-5ΤΦ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
25-01-2021 12:08:34    25-01-2021 12:08:34      5
698ΞΟΡ1Θ-ΕΧ1
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
21-01-2021 13:58:36    21-01-2021 13:58:36      84
6ΙΝ7ΟΡ1Θ-ΧΙΒ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
15-01-2021 10:53:45    15-01-2021 10:53:45      3375 π.ε.
ΩΝΒΙΟΡ1Θ-ΦΔΒ
Θεώρηση Προγράμματος Δασικών Δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2021, Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου
13-01-2021 08:14:06    13-01-2021 08:09:26      07
ΩΞ7ΙΟΡ1Θ-7ΜΛ
Πρόγραμμα Έργων και Εργασιών για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 Διεύθυνσης Δασών ηρακλείου
13-01-2021 08:07:29    13-01-2021 08:07:29      03