Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΨΧΧΟΡ1Θ-8Ω6
Έγκριση του σχεδίου: Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Καστελλίου Π.Ε.Ηρακλείου
14-06-2019 07:25:39    14-06-2019 07:25:39      2019
ΩΤ24ΟΡ1Θ-7ΑΛ
Έγκριση φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας & Διάθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) & Αποθήκευσης & Μεταφόρτωσης Στερεών μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» ΔΕ Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων
11-06-2019 11:27:00    11-06-2019 11:27:00      1941
6ΣΛΥΟΡ1Θ-ΙΦΕ
Έγκριση μελέτης «Φυτοτεχνικής - Δασοτεχνικής αποκατάστασης έκτασης εγκατάστασης σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND Ελλάς για το έργο «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Αχεντριάς (1200514)» ΠΕ Ηρακλείου
11-06-2019 11:25:55    11-06-2019 11:25:55      1924
Ω5ΙΑΟΡ1Θ-Μ3Ρ
Έγκριση μελέτης «Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου 2019»
11-06-2019 11:24:49    11-06-2019 11:24:49      1921
63ΠΠΟΡ1Θ-Η2Γ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
07-06-2019 15:20:12    07-06-2019 15:20:12      1720
9ΥΟΔΟΡ1Θ-ΧΩΩ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
07-06-2019 15:08:10    07-06-2019 15:08:10      1840
ΩΚΣΩΟΡ1Θ-ΜΡΝ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
07-06-2019 14:53:05    07-06-2019 14:53:05      1825
6ΔΛΣΟΡ1Θ-01Ζ
Έγκριση του σχεδίου:«Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ. Ηρακλείου σε περιοχές Π.Ε.Ηρακλείου
07-06-2019 13:08:05    07-06-2019 13:08:05      1943
Ω2ΑΧΟΡ1Θ-ΥΕΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
05-06-2019 11:52:05    05-06-2019 11:52:05      1704
Ψ4ΞΠΟΡ1Θ-ΕΓΧ
Τροποποίηση συγκρότησης 3ης Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων δασικού χάρτη Π.Ε. Χανίων
31-05-2019 09:01:29    31-05-2019 09:01:29      1609