Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΝ4ΗΟΡ1Θ-31Θ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
13-08-2018 09:43:01    13-08-2018 09:43:01      2127
6Γ76ΟΡ1Θ-ΕΙΔ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
10-08-2018 10:40:20    10-08-2018 10:40:20      2153
Ω2Ψ7ΟΡ1Θ-7Δ8
Τροποποίηση της αρίθ. 2804/08-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ71ΦΟΡ1Θ-ΨΨΓ) απόφασης ''Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας Χανίων και Γαύδου Περιφερειακής Ενότητας Χανίων''.
08-08-2018 12:57:56    08-08-2018 12:42:14      2151
Ψ1ΝΞΟΡ1Θ-3ΞΝ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
07-08-2018 11:52:28    07-08-2018 11:52:28      2058
ΩΨΨ1ΟΡ1Θ-3ΑΧ
Έγκριση μελέτης «Εργασίες συντήρησης- Βελτίωση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων Ν. Χανίων»
07-08-2018 07:50:30    07-08-2018 07:50:30      2084
ΩΧΓ6ΟΡ1Θ-ΥΛΜ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
06-08-2018 12:40:55    06-08-2018 12:40:55      2022
6ΓΜ7ΟΡ1Θ-ΤΣ2
Μη άσηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
06-08-2018 12:29:23    06-08-2018 12:29:23      1974
Ψ1ΙΦΟΡ1Θ-ΤΓΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
06-08-2018 12:19:17    06-08-2018 12:19:17      2124
6ΕΤ8ΟΡ1Θ-Ω4Π
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
02-08-2018 13:38:49    02-08-2018 13:38:49      1794
6Ω5ΗΟΡ1Θ-2Κ7
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου για το Κυνηγετικό έτος 2018-2019
01-08-2018 07:36:47    01-08-2018 07:36:47      2082