Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 4Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Τ

2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

 

1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
96ΕΘΟΡ1Θ-4ΡΑ
Η αριθμ. 88/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Γόρτυνας, έλεγχος νομιμότητας
24-04-2019 13:56:53    24-04-2019 13:56:53      4245
ΨΟ67ΟΡ1Θ-81Λ
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου χρήσης 2018.
24-04-2019 10:19:53    24-04-2019 10:19:53      4990
ΩΕΒΕΟΡ1Θ-ΜΛ1
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου χρήσης 2018.
24-04-2019 10:11:42    24-04-2019 10:11:42      5021
ΩΜΜΝΟΡ1Θ-12Ω
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού φορτηγού τύπου pick-up της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης από υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
24-04-2019 10:02:04    24-04-2019 10:02:04      5099
Ψ9ΥΒΟΡ1Θ-ΗΔΝ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4752/17-04-2019 απόφασής μας (ΑΔΑ: 6Κ6ΩΟΡ1Θ-ΩΤΛ) περί έγκρισης κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Κισσάμου από υπαλλήλους του που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση.
24-04-2019 09:58:42    24-04-2019 09:58:42      4903
6ΓΕΡΟΡ1Θ-ΑΙΥ
Η αρ. 383/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
24-04-2019 09:53:31    24-04-2019 09:53:31      4644
6Π72ΟΡ1Θ-Υ23
Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων προσωπικού γραφείου (Γραμματέων) και δύο (2) Υδρονομέων – Συντηρητών Δικτύων και Λοιπών Εγκαταστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού Λασιθίου
24-04-2019 09:43:59    24-04-2019 09:43:59      4892
6ΞΖΟΟΡ1Θ-Π5Σ
Η υπ' αριθμ.415/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
24-04-2019 09:38:51    24-04-2019 09:38:51      4173
Ω4Σ5ΟΡ1Θ-5Ο9
Η υπ' αριθμ.289/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
24-04-2019 09:33:45    24-04-2019 09:33:45      4542
ΨΩΙΕΟΡ1Θ-Σ5Α
Η αριθμ. 393/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
24-04-2019 09:29:59    24-04-2019 09:29:59      4737