Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

 η 5Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 48/31-12-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

 η 8Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 46/11.12.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΔΕΔΔΗΕ A.E.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης - Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

 

Η 4Ε/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

 η 3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ4Σ9ΟΡ1Θ-9ΗΓ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 222/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
18-01-2021 15:24:06    18-01-2021 15:24:06      402
Ω87ΝΟΡ1Θ-ΖΡ5
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 481/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
18-01-2021 15:20:43    18-01-2021 15:20:43      443
661ΒΟΡ1Θ-Ι84
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 205/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
18-01-2021 15:01:17    18-01-2021 15:01:17      338
64Ν7ΟΡ1Θ-8ΣΡ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 223/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
18-01-2021 14:53:16    18-01-2021 14:53:16      401
6Υ2ΔΟΡ1Θ-Κ5Ω
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1043/2020 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου
18-01-2021 14:37:42    18-01-2021 14:37:42      11520/2020
66Κ7ΟΡ1Θ-ΝΡΩ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 209/2020 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
18-01-2021 14:30:29    18-01-2021 14:30:29      11772/2020
9ΩΜΠΟΡ1Θ-Β6Ω
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.981/2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
18-01-2021 14:12:54    18-01-2021 14:12:54      12097/2020
ΨΔΕΙΟΡ1Θ-Ω20
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.213/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δ.Μινώα Πεδιάδας
18-01-2021 14:06:43    18-01-2021 14:06:43      12154/2020
9ΜΓ7ΟΡ1Θ-ΛΚΝ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.451/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
18-01-2021 14:03:49    18-01-2021 14:03:49      11921/2020
66ΠΑΟΡ1Θ-ΙΩΣ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.466/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
18-01-2021 14:00:21    18-01-2021 14:00:21      11920/2020