Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

7Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-06-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

5Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

5Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/19.4.2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

6Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/19.4.2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ» (Υπουργείο Υγείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους και δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (OKE) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΩΥ6ΟΡ1Θ-17Θ
Τροποποίηση της αριθμ. 91/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων περί συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σύστασης ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» (ΦΕΚ 1433/Β/16-6-2011)
22-06-2018 15:12:14    22-06-2018 15:12:14      5803
ΨΥ27ΟΡ1Θ-Υ4Θ
Έλεγχος της αριθμ. 239/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
22-06-2018 15:02:30    22-06-2018 15:02:30      8219
ΨΝΕΔΟΡ1Θ-ΧΑ1
238/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
22-06-2018 14:52:37    22-06-2018 14:52:37      7713
ΩΓΣΖΟΡ1Θ-ΥΛΟ
240/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
22-06-2018 14:39:32    22-06-2018 14:39:32      7742
Ω9ΑΚΟΡ1Θ-ΥΑΠ
124/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
22-06-2018 14:37:41    22-06-2018 14:37:41      7737
ΩΤ8ΝΟΡ1Θ-2ΧΒ
284/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
22-06-2018 14:36:13    22-06-2018 14:36:13      7744
ΩΘΓΗΟΡ1Θ-Δ9Θ
577/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
22-06-2018 14:30:46    22-06-2018 14:30:46      7620
ΩΚΒ6ΟΡ1Θ-Ψ4Σ
90/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
22-06-2018 13:07:37    22-06-2018 13:07:37      7204
ΩΞΨ8ΟΡ1Θ-5ΧΠ
Έλεγχος της αριθμ. 135/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων
22-06-2018 12:53:22    22-06-2018 12:53:22      8158
65ΦΞΟΡ1Θ-0ΞΦ
Τροποποίηση σύμβασης εργασίας του Σκέμπι Αρμπέν του Σέφκι
22-06-2018 12:32:43    22-06-2018 12:32:43      7539