Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/10-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς

Λειτουργία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με εκ περιτροπής / εξ αποστάσεως εργασία υπαλλήλων

 H  2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

η 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24.12.2019/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΟΞΟΡ1Θ-ΦΕΘ
Δημοσίευση της αριθμ. 42/28-01-2020 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
27-03-2020 15:44:33    27-03-2020 15:44:33      2067
ΩΓΚΕΟΡ1Θ-ΞΗ0
Δημοσίευση της αριθμ. 297/24-2-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ιεράπετρας
27-03-2020 15:40:42    27-03-2020 15:40:42      1976
6ΤΤ2ΟΡ1Θ-1ΑΝ
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 143/4-11-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 356/29-11-2019 όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου περί σύστασης επιτροπής εξέτασης ενστάσεων δημοτών που αφορούν σε λογαριασμούς Ύδρευσης – Αποχέτευσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄), όπως ισχύει.
27-03-2020 14:48:29    27-03-2020 14:48:29      1280
ΨΥ0ΠΟΡ1Θ-ΡΓ5
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 13983/13-02-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου
27-03-2020 14:41:26    27-03-2020 14:41:26      οικ.1967
ΩΤΙΨΟΡ1Θ-ΣΜΥ
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 176/30-01-2020 απόφασης του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας
27-03-2020 14:38:24    27-03-2020 14:38:24      1795
9Ε5ΤΟΡ1Θ-4Ψ2
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 221/07-02-2020 απόφασης του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Νομού Ηρακλείου
27-03-2020 14:28:32    27-03-2020 14:28:32      οικ.2000
Ψ1ΚΠΟΡ1Θ-ΟΡ5
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 114/28-01-2020 απόφασης του Δημάρχου Φαιστού
27-03-2020 14:25:46    27-03-2020 14:25:46      1917
6ΝΒΧΟΡ1Θ-4ΜΙ
Η αρ. 12/2020 απόφαση της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
27-03-2020 08:25:45    27-03-2020 08:25:45      2397
6Π3ΖΟΡ1Θ-Β29
Η αρ. 269/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
27-03-2020 08:23:18    27-03-2020 08:23:18      2397
6Φ8ΒΟΡ1Θ-ΙΕΑ
Η υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
27-03-2020 07:53:37    27-03-2020 07:53:37      2630