Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

4Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/12-4-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών ), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής)

Επιβολή προστίμου

1Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

4E/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/9-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση  έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3E/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/7-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΟΒΥΟΡ1Θ-4ΨΖ
Έλεγχος της αριθμ. 54/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Γόρτυνας
20-04-2018 14:15:10    20-04-2018 14:15:10      4022
7Υ20ΟΡ1Θ-ΘΝ0
11/2018 απόφαση της Επιτροπής Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-04-2018 11:32:03    20-04-2018 11:32:03      4845
6Χ75ΟΡ1Θ-ΓΦΑ
18/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
20-04-2018 11:30:43    20-04-2018 11:30:43      4403
ΩΛ1ΨΟΡ1Θ-ΠΞΞ
19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας, έλεγχος νομιμότητας
20-04-2018 11:29:16    20-04-2018 11:29:16      4864
6ΙΙΛΟΡ1Θ-9ΛΑ
Έλεγχος της αριθμ. 98/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου
20-04-2018 11:16:16    20-04-2018 11:16:16      5125
6ΨΛ8ΟΡ1Θ-ΝΛΩ
83/2018 και 116/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
20-04-2018 11:07:09    20-04-2018 11:07:09      4591
78Λ4ΟΡ1Θ-1Μ3
300/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-04-2018 09:08:52    20-04-2018 09:08:52      4875
ΩΑ4ΞΟΡ1Θ-Η31
Έλεγχος της αριθμ. 71/2018 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
20-04-2018 09:06:23    20-04-2018 09:06:23      4765
ΩΥ9ΦΟΡ1Θ-ΤΝΗ
Έλεγχος της αριθμ. 56/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου
20-04-2018 09:03:27    20-04-2018 09:03:27      5152
ΩΧΜΣΟΡ1Θ-1ΣΥ
Έλεγχος της αριθμ. 119/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
20-04-2018 08:59:14    20-04-2018 08:59:14      4814