Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)  θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ορισμός υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης

Τροποποίηση της υπ αριθμόν 2Ε/ 2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ)

Καθορισμός ωραρίου προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού για τη χορήγηση εγγράφου με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5.6.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
78ΣΝΟΡ1Θ-Ε0Ο
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού οχήματος του Δήμου Φαιστού από υπάλληλο του που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση.
19-11-2019 11:44:15    19-11-2019 11:44:15      12137
ΩΡ8ΓΟΡ1Θ-ΘΤΓ
Έγκριση κατ' εξαίρεση άδειας οδήγησης κρατικού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου από αιρετό που δεν κατέχει νομοθετημένη θέση οδηγού.
19-11-2019 11:40:50    19-11-2019 11:40:50      12261
9ΦΦΔΟΡ1Θ-501
Συγκρότηση Επιτροπής Παιδικών Χαρών Ν. Ηρακλείου
18-11-2019 15:35:52    18-11-2019 15:35:52      οικ. 12799
ΨΤΑΖΟΡ1Θ-ΞΓΓ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
18-11-2019 15:24:50    18-11-2019 15:24:50      οικ. 12798
Ω6ΘΡΟΡ1Θ-7ΥΟ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 429/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου
18-11-2019 09:44:22    18-11-2019 09:44:22      12703
ΩΗΚΒΟΡ1Θ-Σ7Ρ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 431/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Ηρακλείου
18-11-2019 09:38:44    18-11-2019 09:38:44      12706
ΨΙΚΨΟΡ1Θ-ΒΤΥ
Έλεγχος της αριθμ. 182/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού
15-11-2019 15:14:27    15-11-2019 15:14:27      12579
6ΓΥ6ΟΡ1Θ-Τ5Λ
Έλεγχος νομιμότητας των υπ’ αριθμ. 1461/2019 σε ορθή επανάληψη και 1374/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
15-11-2019 14:34:50    15-11-2019 14:34:50      12257
6412ΟΡ1Θ-ΒΣ8
Έλεγχος της αριθμ. 452/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
15-11-2019 13:52:35    15-11-2019 13:52:35      12673
ΩΔ72ΟΡ1Θ-3ΝΩ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
15-11-2019 12:08:55    15-11-2019 12:08:55      11330