Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Περίληψη  επιβολής διοικητικού προστίμου με την αριθμ. πρωτ.: 7640/ 28-8-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

η 6Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.  (Φ.Ε.Κ. 28/6.8.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

η /2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 η 2Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/20-7-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 

3Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΩΣΜΟΡ1Θ-4ΨΑ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
30-09-2020 15:26:00    30-09-2020 15:26:00      οικ.8963
ΩΘΡΒΟΡ1Θ-25Ν
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 283/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
30-09-2020 10:19:52    30-09-2020 10:19:52      8672
ΨΚ0ΡΟΡ1Θ-Ι4Υ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 106/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας
30-09-2020 10:18:02    30-09-2020 10:18:02      8780
6ΣΓ8ΟΡ1Θ-ΨΜΠ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 107/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας
30-09-2020 10:16:02    30-09-2020 10:16:02      8781
Ω600ΟΡ1Θ-ΧΟΕ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1099/2020 & της αρ. 691/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
30-09-2020 08:38:46    30-09-2020 08:38:46      8582
6ΣΧΚΟΡ1Θ-ΨΟΚ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1107/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
30-09-2020 08:34:53    30-09-2020 08:34:53      8563
ΩΓΦΩΟΡ1Θ-ΘΛΕ
Έλεγχος νομιμότητας στην υπ’ αριθμ. 307/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
30-09-2020 08:32:07    30-09-2020 08:32:07      8732
ΩΩΩΒΟΡ1Θ-ΩΝΨ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ.178/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού
29-09-2020 11:51:11    29-09-2020 11:51:11      8284
62Ω8ΟΡ1Θ-ΗΩΣ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1097/2020 & της τροποποίησης της αρ. 875/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
29-09-2020 11:45:52    29-09-2020 11:45:52      8644
6ΜΕΙΟΡ1Θ-ΖΒΖ
Έλεγχος νομιμότητας αριθμ.293/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας
28-09-2020 15:19:55    28-09-2020 15:19:55      8595