Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Η υπ΄ αριθμ. Α.Π.ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1./3/οικ.772/04-01-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7Δ65465ΧΘΨ-90Ε)

Τροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017  του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Α.Α.Δ.Ε., (ΦΕΚ 44/21-12-2017 τ. ΑΣΕΠ).

 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 41/1-12-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.)

 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Επιβολή προστίμου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
99Φ9ΟΡ1Θ-ΑΓΨ
H υπ’ αριθμ. 480/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 15:08:44    22-01-2018 15:08:44      17386/2017
ΩΕΒΑΟΡ1Θ-2ΙΙ
Η υπ’ αριθμ. 102/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου,έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 15:04:59    22-01-2018 15:04:59      17314/2017
ΩΡΩΔΟΡ1Θ-56Γ
Η αριθμ.1314/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 14:51:40    22-01-2018 14:48:44      199
ΩΗ1ΡΟΡ1Θ-0ΨΚ
Η αριθμ.1344/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 12:34:47    22-01-2018 12:34:47      103
6Ρ43ΟΡ1Θ-ΙΝΗ
Η αριθμ.1355/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 12:27:14    22-01-2018 12:25:38      104
Ω69ΧΟΡ1Θ-Β11
Η αριθμ.1347/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 12:23:01    22-01-2018 12:23:01      118
7ΔΟΔΟΡ1Θ-Ψ0Ρ
Η αριθμ.1342/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 12:16:38    22-01-2018 12:16:38      194
6ΟΑΛΟΡ1Θ-ΡΟ6
Η αριθμ.1307/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 12:11:22    22-01-2018 12:11:22      195
ΩΨΨ5ΟΡ1Θ-Α4Α
Η αριθμ. 424/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 11:53:27    22-01-2018 11:53:27      16851/2017
75ΓΜΟΡ1Θ-ΛΚ8
Η υπ’ αριθμ. 260/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 257/2017 όμοια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
22-01-2018 11:41:06    22-01-2018 11:41:06      348