Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

2Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

1Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων.

 

1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

1Ε/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/1-2-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20.12.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), από 1.1.2008 μέχρι 31.10.2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΞΣΛΟΡ1Θ-858
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.163/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
17-05-2019 14:40:53    17-05-2019 14:40:53      5352
ΨΚΦ2ΟΡ1Θ-ΡΡ1
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
17-05-2019 14:31:43    17-05-2019 14:31:43      5876
ΩΥΖΠΟΡ1Θ-ΨΚ6
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-05-2019 12:27:13    17-05-2019 12:27:13      5487
6ΓΡΚΟΡ1Θ-9ΜΤ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.551/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
17-05-2019 09:44:15    17-05-2019 09:44:15      5416
ΩΣ7ΩΟΡ1Θ-4Ο7
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.541/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
17-05-2019 09:41:43    17-05-2019 09:41:43      5389
674ΤΟΡ1Θ-ΙΜΥ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.556/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
17-05-2019 09:38:57    17-05-2019 09:38:57      5385
ΨΒΟ8ΟΡ1Θ-ΣΑ2
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.557/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
17-05-2019 09:22:31    17-05-2019 09:22:31      5384
Ω91ΣΟΡ1Θ-Η28
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 268/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
17-05-2019 08:55:18    17-05-2019 08:55:18      5504
6441ΟΡ1Θ-ΜΞΗ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 71/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
16-05-2019 15:05:33    16-05-2019 15:05:33      5229
ΩΙΤΜΟΡ1Θ-210
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.453/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
16-05-2019 14:21:44    16-05-2019 14:21:44      5025