Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

4E/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/9-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση  έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3E/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/7-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

2Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 και ΦΕΚ 9/9-2-2018 , τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότηταςοκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)

Επιβολή προστίμου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9427ΟΡ1Θ-ΞΞΘ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 371/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
01-07-2020 14:47:53    01-07-2020 14:47:53      4620
61ΨΨΟΡ1Θ-ΣΗΠ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 694/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
01-07-2020 13:52:33    01-07-2020 13:52:33      5292
ΩΦ1ΒΟΡ1Θ-724
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 603/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
01-07-2020 13:49:59    01-07-2020 13:49:59      5103
ΩΘΛ6ΟΡ1Θ-ΙΒ5
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 41137/3-6-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
01-07-2020 13:14:55    01-07-2020 13:14:55      4505
6ΖΕΣΟΡ1Θ-Α1Ε
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 75/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου
01-07-2020 08:54:32    01-07-2020 08:54:32      5199
91Β8ΟΡ1Θ-ΔΛΕ
Έλεγχος νομιμότητας υπ’ αριθμ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
30-06-2020 15:15:00    30-06-2020 15:15:00      4370
ΨΡΗΩΟΡ1Θ-Π2Η
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 583/26-5-2020 απόφασης του Αντιδημάρχου Μαλεβιζίου
30-06-2020 14:46:30    30-06-2020 14:46:30      4673
67ΔΓΟΡ1Θ-ΡΡ7
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 41627/3-6-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
30-06-2020 14:40:21    30-06-2020 14:40:21      4528
6ΛΞΨΟΡ1Θ-Ψ2Ν
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 59/17-06-2020 απόφασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων»
30-06-2020 14:37:20    30-06-2020 14:37:20      5011
Ω04ΨΟΡ1Θ-0ΘΔ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 245/29-05-2020 κοινής απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων και του Δημάρχου Αποκορώνου
30-06-2020 14:34:07    30-06-2020 14:34:07      4917