Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 32/12-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει

12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με 5σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΕΛ8ΟΡ1Θ-33Μ
Παράτασης της απασχόλησης ενός (1) ατόμου προσωπικού γραφείου (Διοικητικού Γραμματέα) και ενός (1) Υδρονομέα – Τεχνικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β. Καβουσίου – Παχειάς Άμμου.
16-10-2019 15:08:25    16-10-2019 15:08:25      11484
6ΓΖΔΟΡ1Θ-ΝΙΜ
Η αρ. 471/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
16-10-2019 09:06:25    16-10-2019 09:06:25      11523
ΩΤΩΘΟΡ1Θ-ΠΟ3
Δημοσίευση της αριθμ. 364/1-9-2019 απόφασης του Δημάρχου Αμαρίου
16-10-2019 08:56:56    16-10-2019 08:56:56      10472
ΩΒΥΑΟΡ1Θ-ΟΑΙ
Δημοσίευση της υπ' αριθ. 399/18-9-2019 απόφασης του Δημάρχου Χανίων Νομού Χανίων
16-10-2019 08:51:50    16-10-2019 08:51:50      10669
Ω12ΣΟΡ1Θ-2ΡΨ
Δημοσίευση της αριθ. 218/2-9-2019 απόφασης του Δημάρχου Καντάνου – Σελίνου
16-10-2019 08:44:55    16-10-2019 08:44:55      10685
6Ι4ΟΟΡ1Θ-Κ5Υ
Η αριθμ. 239/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων,έλεγχος νομιμότητας
16-10-2019 08:39:46    16-10-2019 08:39:46      11307
64Κ9ΟΡ1Θ-3ΞΕ
Ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Ανωγείων .
16-10-2019 08:36:33    16-10-2019 08:36:33      10692
ΩΑΧΠΟΡ1Θ-Γ2Ω
Δημοσίευση της αριθ. 10003/20-9-2019 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
16-10-2019 08:27:22    16-10-2019 08:27:22      10003
7ΜΔ8ΟΡ1Θ-ΧΥ9
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 1995/20-09-2019 απόφασης του Δημάρχου Μαλεβιζίου
15-10-2019 13:50:20    15-10-2019 13:50:20      10916
ΩΒΦ2ΟΡ1Θ-8ΜΛ
Έγκριση παράτασης της απασχόλησης ενός (1) ατόμου Υδρονομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Τ.Ο.Ε.Β. Ζάκρου.
15-10-2019 13:36:52    15-10-2019 13:36:52      11270