Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.»

13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 32/12-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει

12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 30/18-9-2017, τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με 5σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)

11Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΑΓΧΟΡ1Θ-557
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 797/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
24-01-2020 16:14:41    24-01-2020 16:14:41      169
9ΣΣΛΟΡ1Θ-Α22
Έλεγχος της αριθμ. 234/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
24-01-2020 15:23:11    24-01-2020 15:23:11      492
ΩΦΟΒΟΡ1Θ-95Ν
Έλεγχος της αριθμ. 359/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου
24-01-2020 15:16:50    24-01-2020 15:16:50      487
ΨΚΖΛΟΡ1Θ-5ΙΝ
Έλεγχος της αριθμ. 392/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου
24-01-2020 14:55:27    24-01-2020 14:55:27      600
6Θ4ΚΟΡ1Θ-ΒΦ3
Έλεγχος της αριθμ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
24-01-2020 14:16:52    24-01-2020 14:16:52      612
ΨΚ1ΝΟΡ1Θ-ΔΟ0
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 302/2019 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Μαλεβιζίου
24-01-2020 11:40:16    24-01-2020 11:40:16      14174/2019
ΨΠΙΦΟΡ1Θ-ΛΗΒ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 219/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
24-01-2020 11:37:46    24-01-2020 11:37:46      14060/2019
6Ν20ΟΡ1Θ-ΣΘ0
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 285/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Γόρτυνας
24-01-2020 10:53:16    24-01-2020 10:53:16      15
ΨΙΒ5ΟΡ1Θ-8ΟΓ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 275/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Γόρτυνας
24-01-2020 10:48:02    24-01-2020 10:48:02      17
6ΒΨΔΟΡ1Θ-ΨΜΒ
Έλεγχος της αριθμ. 87/2019 απόφασςη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας, αναφορικά με την έγκριση του προγράμματος έργων έτους 2020, καθώς και της αριθμ. 88/2019 όμοιας περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2020
24-01-2020 10:43:38    24-01-2020 10:43:38      104