Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

10Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

9Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

9Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών)

 2E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 21/29-06-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση  οκτώ (8) θέσεων και ειδικότερα : Έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα επί θητεία για την κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ν.Π.Ι.Δ. και Μιας (1) θέσης Ιατρού – Ελεγκτή με 3ετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

3E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 22/29-06-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση  τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΑΓΧΟΡ1Θ-557
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 797/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου
24-01-2020 16:14:41    24-01-2020 16:14:41      169
9ΣΣΛΟΡ1Θ-Α22
Έλεγχος της αριθμ. 234/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
24-01-2020 15:23:11    24-01-2020 15:23:11      492
ΩΦΟΒΟΡ1Θ-95Ν
Έλεγχος της αριθμ. 359/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου
24-01-2020 15:16:50    24-01-2020 15:16:50      487
ΨΚΖΛΟΡ1Θ-5ΙΝ
Έλεγχος της αριθμ. 392/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου
24-01-2020 14:55:27    24-01-2020 14:55:27      600
6Θ4ΚΟΡ1Θ-ΒΦ3
Έλεγχος της αριθμ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου
24-01-2020 14:16:52    24-01-2020 14:16:52      612
ΨΚ1ΝΟΡ1Θ-ΔΟ0
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 302/2019 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Μαλεβιζίου
24-01-2020 11:40:16    24-01-2020 11:40:16      14174/2019
ΨΠΙΦΟΡ1Θ-ΛΗΒ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 219/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
24-01-2020 11:37:46    24-01-2020 11:37:46      14060/2019
6Ν20ΟΡ1Θ-ΣΘ0
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 285/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Γόρτυνας
24-01-2020 10:53:16    24-01-2020 10:53:16      15
ΨΙΒ5ΟΡ1Θ-8ΟΓ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 275/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. του Δήμου Γόρτυνας
24-01-2020 10:48:02    24-01-2020 10:48:02      17
6ΒΨΔΟΡ1Θ-ΨΜΒ
Έλεγχος της αριθμ. 87/2019 απόφασςη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας, αναφορικά με την έγκριση του προγράμματος έργων έτους 2020, καθώς και της αριθμ. 88/2019 όμοιας περί έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2020
24-01-2020 10:43:38    24-01-2020 10:43:38      104