Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες)

Τροποποίηση της 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Τεύχος 80/81 του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017)

1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότηταςτετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Περισσότερα στο ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
61ΑΨΟΡ1Θ-6Χ3
Έλεγχος της αριθμ. 348/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
13-09-2019 14:49:57    13-09-2019 14:49:57      10080
9ΡΘΨΟΡ1Θ-2Ψ0
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 79364/12-08-2019 απόφασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου
13-09-2019 14:30:49    13-09-2019 14:24:06      9474
ΩΚΧ8ΟΡ1Θ-Ε7Β
Διόρθωση σε δημοσιευμένη περίληψη απόφασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου.
13-09-2019 14:29:17    13-09-2019 14:29:17      οικ.9876
Ω79ΧΟΡ1Θ-ΖΣ5
Η αριθμ. 223/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 12:52:47    13-09-2019 12:52:47      10083
62ΞΑΟΡ1Θ-Μ0Α
Η αριθμ. 226/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 12:49:12    13-09-2019 12:49:12      10084
Ψ67ΞΟΡ1Θ-Ω2Υ
Η αριθμ. 724/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 12:45:45    13-09-2019 12:45:45      10113
ΨΒ90ΟΡ1Θ-Γ68
Η αρ. 1259/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 09:10:09    13-09-2019 09:10:09      10105
ΩΩΕ0ΟΡ1Θ-Ω7Κ
Έγκριση της υπ’ αριθ. 177/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
12-09-2019 13:25:26    12-09-2019 13:14:17      9514
ΨΔ3ΠΟΡ1Θ-Ν2Φ
Η υπ’ αριθμ. 1243/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
12-09-2019 13:08:40    12-09-2019 13:08:40      10126
ΨΥΜΖΟΡ1Θ-7ΞΦ
Η υπ’ αριθμ. 1248/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
12-09-2019 13:06:22    12-09-2019 13:06:22      10115