Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση του 78/79 τεύχους (Δεκ. 2016 - Ιαν. 2017) του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδ/σης 

Εκδόθηκε η 4Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ περί προσλήψεων προσωπικού

Επιβολή διοικητικού προστίμου

Επιβολή διοικητικού προστίμου 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
61ΑΨΟΡ1Θ-6Χ3
Έλεγχος της αριθμ. 348/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηρακλείου
13-09-2019 14:49:57    13-09-2019 14:49:57      10080
9ΡΘΨΟΡ1Θ-2Ψ0
Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 79364/12-08-2019 απόφασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου
13-09-2019 14:30:49    13-09-2019 14:24:06      9474
ΩΚΧ8ΟΡ1Θ-Ε7Β
Διόρθωση σε δημοσιευμένη περίληψη απόφασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου.
13-09-2019 14:29:17    13-09-2019 14:29:17      οικ.9876
Ω79ΧΟΡ1Θ-ΖΣ5
Η αριθμ. 223/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 12:52:47    13-09-2019 12:52:47      10083
62ΞΑΟΡ1Θ-Μ0Α
Η αριθμ. 226/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 12:49:12    13-09-2019 12:49:12      10084
Ψ67ΞΟΡ1Θ-Ω2Υ
Η αριθμ. 724/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 12:45:45    13-09-2019 12:45:45      10113
ΨΒ90ΟΡ1Θ-Γ68
Η αρ. 1259/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
13-09-2019 09:10:09    13-09-2019 09:10:09      10105
ΩΩΕ0ΟΡ1Θ-Ω7Κ
Έγκριση της υπ’ αριθ. 177/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
12-09-2019 13:25:26    12-09-2019 13:14:17      9514
ΨΔ3ΠΟΡ1Θ-Ν2Φ
Η υπ’ αριθμ. 1243/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
12-09-2019 13:08:40    12-09-2019 13:08:40      10126
ΨΥΜΖΟΡ1Θ-7ΞΦ
Η υπ’ αριθμ. 1248/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
12-09-2019 13:06:22    12-09-2019 13:06:22      10115