Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες)

Τροποποίηση της 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟΖ9ΟΡ1Θ-ΛΞΛ
H αρ. 109/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης,έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 12:03:28    21-02-2020 12:03:28      1487
6ΧΨΑΟΡ1Θ-Ν2Ξ
Η αρ. 49/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η.,έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 10:29:26    21-02-2020 10:29:26      1174
ΨΨΖΛΟΡ1Θ-6Μ7
H υπ’ αριθμ. 43/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
21-02-2020 10:26:45    21-02-2020 10:26:45      1304
6Ξ1ΔΟΡ1Θ-ΧΧΣ
Η υπ’ αριθμ. 139/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:36:08    20-02-2020 09:36:08      1376
ΩΩΛ8ΟΡ1Θ-8Υ3
Η υπ’ αριθμ. 1632/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:32:59    20-02-2020 09:32:59      1377
Ψ17ΣΟΡ1Θ-Σ1Ν
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 18/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
20-02-2020 09:31:51    20-02-2020 09:29:50      1240
6ΚΔ4ΟΡ1Θ-6ΝΦ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
20-02-2020 09:14:19    20-02-2020 09:14:19      1236
62ΩΑΟΡ1Θ-ΘΑ7
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 194/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου,
20-02-2020 09:11:56    20-02-2020 09:11:56      1238
ΩΦ7ΒΟΡ1Θ-ΗΥΥ
Η αρ. 36/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου ,έλεγχος νομιμότητας
20-02-2020 09:08:43    20-02-2020 09:08:43      1211
6Τ66ΟΡ1Θ-Ν1Τ
Ορισμός του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ Μινώα Πεδιάδας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με πλήρη απασχόληση και αμοιβή.
20-02-2020 08:44:35    20-02-2020 08:44:35      13664/2019