Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Νέα γραφεία για τη Σφραγίδα της Χάγης

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Με απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επιβλήθηκε διοικητικό
πρόστιμο

Απόφαση του Ασκούντος Καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτηςεπιβολής διοικητικού προστίμου

Επιβολή διοικητικού προστίμου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΒΗ8ΟΡ1Θ-ΙΧ9
Η αριθμ. 268/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Μαλεβιζίου, έλεγχος νομιμότητας
20-09-2019 11:36:55    20-09-2019 11:36:55      9894
ΩΞ1ΖΟΡ1Θ-ΠΓΓ
Η αριθμ. 105/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
20-09-2019 11:34:34    20-09-2019 11:34:34      10149
ΩΑ44ΟΡ1Θ-ΖΣΨ
Η αριθμ. 152/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
20-09-2019 10:55:35    20-09-2019 10:55:35      10151
68ΥΠΟΡ1Θ-Ρ53
Η υπ’ αριθμ. 1246/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-09-2019 09:12:05    20-09-2019 09:12:05      10223
ΨΒΑ9ΟΡ1Θ-8ΙΝ
Η υπ’ αριθμ. 1245/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
20-09-2019 09:10:08    20-09-2019 09:10:08      10220
9ΒΝΨΟΡ1Θ-6ΚΗ
Έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 727/2019, σε ορθή επανάληψη, απόφασης του Δ.Σ. Ηρακλείου
19-09-2019 16:07:03    19-09-2019 16:07:03      10309
6278ΟΡ1Θ-ΠΥΚ
Ανάκληση βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλου
19-09-2019 15:15:34    19-09-2019 15:15:34      10694
ΨΓΙΑΟΡ1Θ-19Δ
Η υπ’ αριθμ. 1298/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, έλεγχος νομιμότητας
19-09-2019 14:08:41    19-09-2019 14:08:41      10523
68ΠΧΟΡ1Θ-ΔΩΤ
Η υπ’ αριθμ. 118/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, έλεγχος νομιμότητας
19-09-2019 14:05:35    19-09-2019 14:05:35      10551
Ψ365ΟΡ1Θ-Χ3Ξ
Πράξη εκλεγεισών συμβούλων των κοινοτήτων Αλικαρνασσού και της 3ης κοινότητας αντιστοίχως, του Δήμου Ηρακλείου στις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019, έλεγχος νομιμότητας
19-09-2019 14:01:35    19-09-2019 14:01:35      10340