Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)  θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ορισμός υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης

Τροποποίηση της υπ αριθμόν 2Ε/ 2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Σ4ΖΟΡ1Θ-ΙΡΘ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 52/2020 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Φαιστού
29-05-2020 08:43:50    29-05-2020 08:43:50      3678
6ΖΚ7ΟΡ1Θ-Λ68
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 371/2020 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
29-05-2020 08:33:56    29-05-2020 08:33:56      4085
Ω6Ω1ΟΡ1Θ-Ξ7Β
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 458/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
28-05-2020 15:42:44    28-05-2020 15:42:44      3719
6ΡΛΙΟΡ1Θ-ΑΜ9
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 69/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου
28-05-2020 15:37:31    28-05-2020 15:36:06      3774
6ΖΚΥΟΡ1Θ-ΤΤΖ
Κύρωση πινάκων προακτέων των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Χερσονήσου για το χρονικό διάστημα από 01-05-2018 έως 30-4-2019 (αρ. 41/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ηρακλείου)
28-05-2020 15:31:14    28-05-2020 15:31:14      4306
ΨΔΡΑΟΡ1Θ-ΧΕΓ
Έλεγχος Π ρ οϋπ ολ ογ ι σμ ού κ α ι Ο λ οκ λ η ρωμ έν ου Π λ α ι σί ου Δ ρ ά ση ς ( Ο .Π .Δ . ) οι κ ον ομ ι κ ού έ το υς 20 2 0 τ ου Δ ή μ ο υ Β ι ά ν ν ου
28-05-2020 15:25:45    28-05-2020 15:25:45      4258
ΩΔΑΡΟΡ1Θ-7ΞΝ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου
28-05-2020 11:21:14    28-05-2020 11:21:14      3493
6ΣΘΖΟΡ1Θ-ΨΙΝ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 53/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού
28-05-2020 11:18:56    28-05-2020 11:18:56      3683
Ω5ΞΗΟΡ1Θ-Ι47
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 149/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου
28-05-2020 11:16:24    28-05-2020 11:16:24      3705
ΨΞΘ1ΟΡ1Θ-Γ2Ο
Έλεγχος νομιμότητας προμήθειας δύο (2) φορτηγών απορριμματοφόρων (τύπου πρέσας) από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
26-05-2020 15:52:36    26-05-2020 15:52:36      4091